«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαρτίου 1929: Ο αυριανός χορός της Φιλαρμονικής

«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαρτίου 1929: Ο αυριανός χορός της Φιλαρμονικής

Ο πρώτος χορός της Φιλαρμονικής, ο οποίος δίδεται αύριον εις την αίθουσαν του Αμερικανικού Κινηματοθεάτρου, θα σημειώση χωρίς καμμίαν υπερβολήν επιτυχίαν ανωτέραν πάσης προβλέψεως. Τούτο άλλωστε είναι τόσω συνηθισμένον δι’ όλους ανεξαιρέτως τους χορούς του μοναδικού μας μουσικού σωματείου, ώστε το πράγμα να καταντά αφ’ εαυτού νοητόν.

Η Διοικητική Επιτροπή του σωματείου έχει καταβάλει εξαιρετικάς προσπαθείας  δια την διοργάνωσιν του χορού κατά τρόπον εγγυώμενον ότι θα αποβή μία εκλεκτή χορευτική συγκέντρωσις από τας ολίγας της πόλεώς μας.

Η μουσική της Φιλαρμονικής θα παίξη τα ωραιότερα μουσικά τεμάχια δια χορούς από εκείνα που συναρπάζουν και ξετρελαίνουν κάθε αισθαντικόν.

Το κυλικείον θα είναι επίσης πλουσιώτατον. Όλοι οι φίλοι του απόμαχοι δι’ οιονδήποτε λόγον του χορού ημπορεί να είναι βέβαιοι ότι θα ικανοποιήσουν τας ορέξεις των κατά τον πλέον καλύτερον τρόπον.

Εισιτήρια διετέθησαν πάρα πολλά. Τόσα, ώστε και από της απόψεως της συγκεντρώσεως εκλεκτού κόσμου, η επιτυχία της χοροεσπερίδος να είναι απολύτως εξησφαλισμένη.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Μαρτίου 1929
Λόγω του αθλίου καιρού εις το Αμερικανικόν Κινηματοθέατρον δεν συνεκεντρώθη κόσμος πολύς κατά την προχθεσινήν χοροεσπερίδα της Φιλαρμονικής. Συνεκεντρώθη όμως κόσμος εκλεκτός. Δι’ αυτό και δεν δύναται να υποστηριχθή ότι η χοροεσπερίς απέτυχε.

***

Εκείνο το οποίον είναι αναμφισβήτητον είναι ότι επεκράτησε κέφι. Ο δημόσιος χορός είχε τον χαρακτήρα οικογενειακής συγκεντρώσεως. Η τάξις δε ήτο μοναδική.

***

Η διοργάνωσις του χορού αρίστη και ο φωτισμός άψογος. Χωρίς αμφιβολίαν οι αποτελούντες το διοικητικόν συμβούλιον της Φιλαρμονικής απέκτησαν διοργανωτικήν ειδικότητα.

***

Εθαυμάσθησαν πολλαί ωραίαι και ακόμη πολλαί τουαλέτται… Εις το κεφάλαιον αυτό φαίνεται ότι ήρχισε να γεννάται μεταξύ του ωραιοκόσμου άμιλλα, την οποίαν δυσαρέστως χωρίς αμφιβολίαν βλέπουν οι πληρώνοντες σύζυγοι, πατέρες και αδελφοί.

***

Υπήρξαν πολλαί και πολλοί διακριθέντες εις τον χορόν. Υπήρξαν όμως και οι διακριθέντες εις το κυλικείον και εις την αθώα κοτσομπολιά…

***

Προς στιγμήν ερρίφθη η ιδέα να εκλεγή η βασίλισσα του χορού. Η ιδέα όμως εγκατελείφθη διότι ενδέχετο να γίνη εμφύλιος σπαραγμός, καθώς επροφήτευσεν παριστάμενος εις τον χορόν και γηράσας εις κριτικάς ενασχολήσεις κοσμικώτατος κύριος…

***

Οι χορευταί είχον πολύ κέφι. Και διαρκώς εζήτουν επανάληψιν των διαφόρων χορών. Μερική σύγχυσις επεκράτει ενίοτε και εχορεύετο υπό μερικών αντί εζιτασιόν, ταγκό και αντί ταγκό βαλς. Αλλ’ όλα αυτά ήσαν μικραί ανορθογραφίαι χωρίς καμμίαν σημασίαν.

***

Μερικοί από τους νεαρούς χορευτάς εφαίνοντο εντελώς ακούραστοι. Εσχολιάζοντο δε ολίγον… κακεντρεχώς από παρακολουθούντας εκτός του χορού γηραιοτέρους συναδέλφους των.