«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Μαρτίου 1929: Ο χορός των δημοσίων υπαλλήλων

«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Μαρτίου 1929: Ο χορός των δημοσίων υπαλλήλων

Το προσεχές Σάββατον δίδεται εις την αίθουσαν του Αμερικανικού Κινηματοθεάτρου ο χορός των δημοσίων υπαλλήλων, όστις καθ’ όλας τας πιθανότητας θα συγκεντρώση ό,τι εκλεκτότερον έχει να επιδείξη η κοινωνία μας και θα σημειώση επιτυχίαν ομοίαν της οποίας είναι αδύνατον να φαντασθή κανείς.

Η διοργανωτική επιτροπή ευρίσκεται εις αέναον κίνησιν δια την ρύθμισιν όλων εκείνων των ζητημάτων τα οποία θα συντελέσουν εις την καλυτέραν παράστασιν της χοροεσπερίδος.

Την διακόσμησιν της αιθούσης ανέλαβεν ο ειδικός καλλιτέχνης Τρίμης. Ο διάκοσμος της αιθούσης κατά τας βεβαιώσεις του κ. Τρίμη θα είναι ιαπωνοκινεζικού ρυθμού, τοιούτος δε ώστε ασφαλώς θα καταπλήξη τους συμπολίτας.

Το Κυλικείον ανέλαβεν ο γνωστός Τζίμης, όστις υπόσχεται να παρουσιάση αληθινάς εκπλήξεις. Παρατηρείται καταπληκτική ζήτησις των εισιτηρίων. Τα πλείστα των θεωρείων είναι ήδη διατεθειμένα.


ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Μαρτίου 1929
Ο χορός των δημοσίων υπαλλήλων που εδόθη το παρελθόν Σάββατον εις την αίθουσαν του Αμερικανικού Κινηματοθεάτρου μας, μας άφησαν εντελώς καταμαγευμένους. Δεν θα γράψουμε τας συνήθεις φράσεις περί εξαιρετικής επιτυχίας και δεν συμμαζεύεται. Όλα όμως τα πράγματα είναι σχετικά. Ακόμη και η επιτυχία των χορών δεν είναι δυνατόν να κριθή παρά εν σχέσει με τας επικρατούσας γενικωτέρας κοινωνικοοικονομικάς συνθήκας. Ούτω δε κρινόμενος ο χορός αυτός δεν ημπορεί κανείς να ισχυρισθή ότι δεν επέτυχε.

***

Εκείνο το οποίον μας έκαμεν ιδιαιτέραν εντύπωσιν είναι ότι στους χορούς μας τους δημοσίους άρχισε να δίδεται εν χρώμα ανωτέρου πολιτισμού που μέχρι τώρα – ας είπωμεν την αλήθειαν δια να σωθώμεν – πολύ λίγο το είχον. Επεκράτει επαρχιωτισμός και μάλιστα εις βαθμόν απογοητευτικόν. Ευτυχώς ο νόμος της εξελίξεως της διαρκούς απεδείχθη δια μίαν ακόμη φοράν αληθινός και αναμφισβήτητος.

***

Εις τον χορόν επεκράτησεν αρκετόν κέφι, το οποίον ενετάθη εις βαθμόν ζηλευτόν κατά τας πρωινάς ώρας, διότι ο χορός πρέπει να σημειωθή ότι εσημείωσεν αληθινόν ρεκόρ διαρκείας. Ευρέθησαν άνθρωποι να συνεχίσουν την ευθυμίαν και το γλέντι μέχρι της 9ης πρωινής της Κυριακής!

***

Η τζαζ- μπαντ της «Αίγλης» εθριάμβευσε πραγματικώς και αναμφισβητήτως. Κατέθελξεν όλους ανεξαιρέτως τους χορευτάς και απέβη ο σπουδαιότερος ίσως συντελεστής της επιτυχίας του χορού.

***

Ο φωτισμός ήτο αλήθεια ένα θαύμα. Οι αδελφοί Κληρόπουλοι, οι οποίοι το κατόρθωσαν  αξίζουν ένα ειλικρινές εύγε. Επίσης ο διάκοσμος ήτο πολύ καλός.

***

Το κυλικείον αντέστη ηρωϊκώτατα εις τας επανειλημμένας εφόδους επίσης κρατερών μαχητών. Ικανοποιήθησαν αι γαστριμαργικαί ή φιλοποτικαί διαθέσεις όλων ανεξαιρέτως. Ο Τζίμης κατόρθωσε και την φοράν αυτήν να μη υστερήση της προηγουμένης του δράσεως και της φήμης του της παμμεσσηνιακής.

***

Ενεφανίσθησαν και αρκεταί νέαι και ωραίαι τουαλέτται εις σώματα επίσης ωραία και οπωσδήποτε… νέα. Εξεχωρίσαμεν πολλάς. Αλλά προς αποφυγήν ευνοήτων συνεπειών παραλείπομεν να αναγράψωμεν τα ονόματά των. Και έτσι ικανοποιούνται όλες. Ως προς τους άνδρας, τίποτε το εξαιρετικόν.

Φώτο ίντερνετ