Στο… κόκκινο τα υπόγεια ύδατα σε περιοχές του Παμίσου και της Τριφυλίας

Στο… κόκκινο τα υπόγεια ύδατα  σε περιοχές του Παμίσου και της Τριφυλίας

Ημερίδα διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί (9.30 π.μ.) στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας για τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Δυτικής Πελοποννήσου, όπου θα παρουσιαστούν τα σχετικά σχέδια και κείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί και στο διαδίκτυο.

Η ημερίδα διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, “στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το Προσχέδιο της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), με έμφαση: Στην ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα. Στην ταξινόμηση και αξιολόγηση της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, καθώς και στους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς στόχους. Στην οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων. Στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης.

Παρακολούθηση
Τα ερωτήματα, οι απόψεις και οι θέσεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ληφθούν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή και θα είναι επίσης ανοιχτή στο κοινό μέσω ζωντανής αναμετάδοσης από το Facebook και το YouTube.

Τα συμπεράσματα για τη Μεσσηνία
Τα υπόγεια ύδατα στη Μεσσηνία εμφανίζουν ικανοποιητικό ποσοστό αναφορικά με τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά, με σημαντικότερα προβλήματα να παρατηρούνται σε Καλαμάτα, Πύλο και περιοχές της Τριφυλίας.

Εντούτοις, το ποσοστό για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά εμφανίζεται σε σημαντικά χειρότερη θέση, αφού “καμπανάκι κινδύνου” χτυπάει για την περιοχή από Καλαμάτα έως Πεταλίδι, αλλά και στο μεγαλύτερο κομμάτι της Τριφυλίας.

Την ίδια ώρα παραμένουν τα προβλήματα της υποβάθμισης των χαρακτηριστικών αυτών στις περιοχές με εντατική εκμετάλλευση των υδροφορέων.

Στα συμπεράσματα αυτά – μεταξύ άλλων – καταλήγει η Έκθεση Αποτελεσμάτων για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Έργου «Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών» (ΔΙΠΥΝ) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), την οποία παρέδωσε στη Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο ΔΙΠΥΝ – μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί και στη σημερινή ημερίδα- στοχεύει στη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτική και συνολική εικόνα της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων της χώρας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις περίοδοι δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο. Έγιναν συνολικά 6.385 δειγματοληψίες για κύρια ιόντα, αζωτούχες ενώσεις, φωσφορικές ενώσεις και ιχνοστοιχεία, στα 1.896 υδροσημεία παρακολούθησης, που κατανέμονται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στην εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου συμμετείχαν συνολικά 25 συνεργεία υπαίθρου της ΕΑΓΜΕ αποτελούμενα από 50 άτομα, ενώ οι σχετικές χημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Αναλύσεων Νερών της ΕΑΓΜΕ.

Τα προβλήματα υποβάθμισης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδάτων εξακολουθούν να εντοπίζονται σε περιοχές με εντατική εκμετάλλευση των υδροφορέων. Η νιτρορύπανση και η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων αποτελούν τους κύριους παράγοντες υποβάθμισής τους, που σχετίζονται, αντίστοιχα, με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και τη θαλάσσια διείσδυση λόγω υπεραντλήσεων. Ένα μικρό ποσοστό υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων/ιχνοστοιχείων και ιόντων χλωρίου οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Τα αποτελέσματα των Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης του έργου ΔΙΠΥΝ αξιοποιούνται περαιτέρω κατά τη σύνταξη των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού, με τελικό στόχο την άσκηση πολιτικών διαχείρισης και τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των υπόγειων υδάτων.

Να σημειωθεί πως το έργο ΔΙΠΥΝ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023) με επιστημονικό υπεύθυνο το Βασίλειο Ζόραπα, υδρογεωλόγο M.Sc., προϊστάμενο του Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ).
Α.Π.