ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων περιόδου 2023-2024

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων περιόδου 2023-2024

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προς όλους τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2023-2024, πρέπει να υποβάλλουν έως και την 20ή Νοεμβρίου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 1) και αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2).

Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού

β) τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο της Παρέμβασης.

Οι επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση– μετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε:

i. εκρίζωση

ii. προετοιμασία εδάφους

iii. αναφύτευση– μετεγκατάσταση

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

i. προετοιμασία εδάφους

ii. φύτευση [βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013]

γ) Επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

i. υποστύλωση

ii. κατασκευή αναβαθμίδων.

Η παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής και την υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς σκοπούς καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής.

Δικαιούχοι για τα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω είναι αποκλειστικά αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης ή μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. Δηλαδή, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης εκτάσεων στην παρέμβαση είναι:

α) να είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2919/95506/13-09-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 3276)

β) να είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο

γ) να έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές, αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή/και δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στην παρέμβαση,

δ) να έχει υποβληθεί γι’ αυτές Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ήτοι το έτος κατάθεσης της αίτησης

ε) να επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος παραγωγού για την παρέμβαση, μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

στ) να έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης

ζ) η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στην παρέμβαση καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα φυτεμένη έκταση που νοείται η έκταση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/126.

Για δε την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή: www.minagric.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες – Οίνος-Αμπέλι-Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων

ή στην πύλη:

https://www.minagric.gr/e-services-minagric-new/13033-e-services-minagric-ampelones.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα: 2721366517, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας και 2723022151, Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου.