ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Ενημέρωση για δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης Κορινθιακής Σταφίδας

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Ενημέρωση για δικαιούχους συνδεδεμένης  ενίσχυσης Κορινθιακής Σταφίδας

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας, βάσει της υπ. αριθμ. πρωτ. 2985/303884/04-10-2023 (ΦΕΚ 5906Β’/2023) απόφασης ΥΠΑΑΤ οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης Κορινθιακής Σταφίδας οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο και οι εκτάσεις Κορινθιακής Σταφίδας να είναι καταχωρημένες στο Αμπελουργικό Μητρώο σύμφωνα με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2023.

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι συνδεδεμένης ενίσχυσης σταφιδοπαραγωγοί καλούνται να διαπιστώσουν ότι τα σταφιδοτεμάχια που έχουν δηλώσει στην ΑΕΕ 2023 (ΟΣΔΕ) συμπίπτουν σε επιλέξιμη έκταση και περίγραμμα με την εκτύπωση που έχουν από το Αμπελουργικό Μητρώο (Καρτέλα Αμπελοκαλλιέργειας).

Σε περίπτωση που δεν έχουν Καρτέλα Αμπελοκαλλιέργειας για την αντιπαραβολή, μπορούν να ζητήσουν την εκτύπωσή της από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας (προσωπικά οι ίδιοι ή άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση από τους ίδιους), τηλ. επικοινωνίας 27613 61506 & 507.

Για τα σταφιδοτεμάχια που θα διαπιστωθούν από τους καλλιεργητές διαφορές, τόσο στην επιλέξιμη έκταση όσο και στο περίγραμμα, οι παραγωγοί πρέπει κατόπιν συνεννοήσεως με τη ΔΑΟΚ να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για να επικαιροποιηθεί το Αμπελουργικό Μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά με προκαθορισμένο ραντεβού, ενώ για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση, για ιδιοκτήτες τεμαχίων, είναι:

1. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας τελευταίου έτους ή άλλου φορολογικού εγγράφου, όπου αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού

3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ε9 όπου θα φαίνονται τα τεμάχια στη στήλη δενδρώδεις καλλιέργειες

4. Βεβαίωση τραπέζης (ή ηλεκτρονική βεβαίωση), με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου

5. Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 με την περιγραφική πληροφορία και τη χαρτογραφική αποτύπωση των εν λόγω σταφιδοτεμαχίων

6. Για τα τεμάχια που χρειάζεται να διορθωθεί η απεικόνισή τους στον ορθοφωτοχάρτη, συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87

•Για τα ενοικιαζόμενα σταφιδοτεμάχια θα υποβάλλονται ταυτόχρονα 2 αιτήσεις, μία από τον ιδιοκτήτη και μία από τον ενοικιαστή

-Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση των ενοικιαστών είναι τα ίδια εκτός από υπ’ αρίθμ. 3, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής: •Συμφωνητικά μίσθωσης σε ισχύ, στα οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των σταφιδοτεμαχίων που αφορούν στην αίτηση. (τοποθεσία, έκταση, ΑΤΑΚ).

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας ενός εκ των δύο αιτούντων, μπορεί να προσέρχεται στην υπηρεσία ο άλλος με τα δικαιολογητικά του απόντος και μια εξουσιοδότησή του με γνήσιο υπογραφής.

Επισημάνσεις

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για νέες φυτεύσεις, αλλά παλαιά σταφιδοτεμάχια που έχουν αλλάξει καλλιεργητές ή ιδιοκτήτες, χωρίς να έχουν δηλωθεί αυτοί στο Α.Μ., πρέπει να βρεθεί ο τελευταίος εγγεγραμμένος καλλιεργητής (με αναζήτηση μέσω ΑΦΜ), ώστε να μπορέσει να  ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Σε περίπτωση που ο τελευταίος  εγγεγραμμένος στο Α.Μ. καλλιεργητής έχει αποβιώσει, θα πρέπει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά να προσκομιστεί και ληξιαρχική πράξη θανάτου.