Κωνσταντίνος Γ.Α. Νιάρχος: Μια πρόταση για απόδοση τιμής στον αείμνηστο καθηγητή Πέτρο Θέμελη

Κωνσταντίνος Γ.Α. Νιάρχος: Μια πρόταση για απόδοση τιμής  στον αείμνηστο καθηγητή Πέτρο Θέμελη

Μια πρόταση για απόδοση τιμής στον αείμνηστο καθηγητή Πέτρο Θέμελη απευθύνει στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, ο καθηγητής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Γ.Α. Νιάρχος.

Όπως αναφέρει σχετικά ο καθηγητής: «Ελλογιμώτατε και αγαπητέ μοι κε περιφερειάρχα, η αδόκητος εκδημία του παγκοσμίως γνωστού Αρχαιολόγου Καθηγητού Πέτρου Θέμελη προϋξένισεν θλίψιν προς τε την ακαδημαϊκήν κοινότητα και δη και της επιστήμης της Αρχαιολογίας, καθώς και προς την κοινωνίαν των πολιτών της Μεσσηνίας, ειδικώτερον, λόγω της τεραστίας προσφοράς του κοιμηθέντος Καθηγητού δια των ανασκαφών του, εις την εκπληκτικήν, όντως, αναστήλωσιν της Αρχαίας Μεσσήνης.

Εις πρόσφατον σχετικώς τηλεφωνικήν συνομιλίαν μας, καθ’ όσον συνεδεόμην μετ’ αυτού δια φιλίας, ακαδημαϊκής τε και ανθρωπίνης, με παρεκάλεσεν να Σας υπενθυμίσω την εκ μέρους Σας πραγματοποίησιν του σχεδίου της Περιφερείας δια την δημιουργίαν οδού προσβάσεως των επισκεπτών της  Αρχαίας Μεσσήνης εκ του Κόμβου των Αρφαρών, της Νέας Εθνικής Οδού, προς την Λάμπαιναν και εκείθεν προς την Αρχαίαν Μεσσήνην. 

Θερμώς παρακαλώ να πραγματοποιήσετε Υμείς το όραμα αυτό του διαπρεπούς Καθηγητού, προσδίδοντας εις την νέαν αυτήν οδόν το όνομα του αειμνήστου Καθηγητού Πέτρου Θέμελη, ίνα οι εν τω εγγύς και μακράν μέλλοντι επισκέπται της Αρχαίας Μεσσήνης γνωρίζουν και τιμούν τον όντως εκπληκτικόν και πρωτοπόρον επιστήμονα Καθηγητήν, ανασκαφέα και αναστηλωτήν της Αρχαίας Μεσσήνης.

Θερμή παράκλησίς μου, εάν είναι δυνατόν, η ανωτέρω πρότασις να τελεσθή διαρκούσης της Υμετέρας εν τη Περιφερεία Πελοποννήσου Διακονίας.

Ευχόμενος υμίν τε και τοις οικείοις υμών τα βέλτιστα εν παντί»