Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 5ην απογευματινήν ο μαθητής του εν Μεσσήνη Γυμνασίου Νικόλαος Η. Τσαπόγας εκ Χατζή της Βουφράδος έξωθι του Νεκροταφείου της γείτονος πόλεως, συμπλακείς μετά του μαθητού Ιω. Μπουρίκα, ετραυματίσθη παρ’ αυτού δια σουγιά ελαφρώς εις τους γλουτούς, μεθ’ ο προσήλθεν  αυθορμήτως και παρεδόθη εις τον διοικητήν της Υποδιοικήσεως Μεσσήνης.

-Η εργαζόμενη εις το εργοστάσιον μεταξωτών του Δ. Μαλεύρη Δόμνα Παυλογιαννίδου υπεξήρει κατά περιόδους διάφορα μεταξωτά υφάσματα. Η κλοπή των υφασμάτων εγένετο αντιληπτή υπό των κληρονόμων των συνεχιζόντων ήδη την εργασίαν του Μαλεύρη, ούτω δε συνελήφθη προχθές υπό των οργάνων του δευτέρου τμήματος, η ανωτέρω κλέπτρια, ανεκαλύφθησαν δε και κατεσχέθησαν τα κλοπιμαία τα οποία είχε μεταφέρη εις κάποιον ενταύθα εργοστάσιον μοδίστας, προφανώς προς κατανάλωσιν. Η κλέπτρια μετά την περαίωσιν της ενεργουμένης προανακρίσεως παραπέμπεται εις τον εισαγγελέα.

-ΧΘΕΣ την εσπέραν παρά την οδόν Νέδοντος συνεπλάκησαν μεταξύ των οι Ιω. Οικονομάκος, Δ. Αλεξανδρόπουλος και Γ. Αλεξανδρόπουλος διαταράξαντες ούτω την κοινήν ησυχίαν. Συλληφθέντες υπό των οργάνων του δευτέρου τμήματος ωδηγήθησαν εις το τμήμα παραπεμφθέντες εις το αυτόφωρον.