Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 5ην απoγευματινήν ώραν ο Α. Φαρσεδάκης απήγαγεν εκουσίως εκ της εν Παραλία οικίας της την 17έτιδα Κωνσταντίναν θυγατέραν Δημοσθ. Αρβανίτου οδηγήσας ταύτην εις την εν Παραλία οικίαν του Γεωργίου Πασχάλη όπου και συνελήφθησαν αμφότεροι υπό των αστυνομικών οργάνων. Εις την ανωτέρω οικίαν είχε μεταβή και ο πατήρ της απαχθείσης επί του οποίου κατεσχέθη μία μάχαιρα.

-ΤΟ ταμείον θυμάτων πολέμου απέστειλεν εις την Νομαρχίαν δραχμάς 10.000 δια τον ανάπηρον Θεμιστοκλήν Παραγγίνην και ετέρας δραχμάς 10.000 δια τον Νιοκαστρίτην προς ανέγερσιν των περιπτέρων των. Του πρώτου το περίπτερον θ’ ανεγερθή εις τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν έξωθι του καφφενείου Ηλιοπούλου και του δευτέρου επί της οδού Αριστομένους έξωθεν του γραφείου του Νομομηχανικού.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ εκ Πύλου, ότι καθ’ ην στιγμήν διήρχετο κάτωθι του χωρίου Κορυφασίου ο ιδιοκτήτης και σωφέρ επιβατικού αυτοκινήτου Χρ. Κάντζιος προερχόμενος εκ Γαργαλιάνων και μεταβαίνων εις Πύλον, έχων δε εντός και επιβάτην, επυροβολήθη άπαξ και εξ αποστάσεως 4-5 βημάτων από της δημοσίας οδού δια περιστρόφου ανεπιτυχώς παρά του Παναγ. Κυριακοπούλου κατοίκου Κορυφασίου, διότι δεν εσταμάτησεν αμέσως το αυτοκίνητόν του υπήκων εις διαταγήν του. Ο αποπειραθείς συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.