«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Μαρτίου 1928: Μια ωραία ιδέα λύσεως του ζητήματος του Νέδοντος

«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Μαρτίου 1928: Μια ωραία ιδέα λύσεως του ζητήματος του Νέδοντος

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας κ. Μπουλουμπάσης, όστις αναχωρεί σήμερον δι’ Αθήνας προκειμένου να υπογράψη το συμβόλαιον των υδραυλικών Παμίσου, καθώς επληροφορήθημεν, επωφελούμενος της εν Αθήναις παραμονής του ηθέλησε να προβή και εις ωρισμένας ενεργείας δια την εξεύρεσιν της οικονομικής βάσεως, δι’ ης θα είναι δυνατόν να λυθή το ζήτημα του Νέδοντος.

Εκ της μελέτης των πραγμάτων κατά τας αυτάς πληροφορίας, ας δεν διέψευσεν ερωτηθείς σχετικώς ο κ. Νομάρχης, κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι μόνον δια της συστήσεως ειδικού υδραυλικού ταμείου δια τον Νέδοντα, συμφώνως τω Νόμω 2853, δι’ ου κατέστη δυνατή η σύστασις του υδραυλικού ταμείου Παμίσου, θα ήτο δυνατόν να υπάρξη η υλική βάσις της ταχείας λύσεως του κινδυνεύοντος να καταστή αιωνίου προβλήματος του χειμάρρου, όστις κρατεί υπό διαρκή απειλήν την πόλιν.

Εις την σκέψιν αυτήν κατέληξεν ο Νομάρχης, όχι μόνον τόσον διότι είχεν υπόψη του το προηγούμενον της συστάσεως του ειδικού ταμείου των υδραυλικών Παμίσου με τα πρόσφατα ουσιαστικά του αποτελέσματα, αλλά ακόμη και διότι οι σημερινοί πόροι του ταμείου Νέδοντος, μη υπερβαίνοντες τας 120 χιλιάδας δραχμών ετησίως, είναι εντελώς ανεπαρκείς δια την λήψιν μιας ουσιαστικής αποφάσεως.

Δέον να σημειωθή ότι και προ έτους υπ’ αυτήν την βάσιν είχεν εξετασθή το ζήτημα πρωτοβουλία του Νομάρχου και υπεβλήθη το πόρισμα μιας επιτροπής ειδικώς επί τούτου συσταθείσης εις το Υπουργείον της Συγκοινωνίας, αλλ’ όμως το ζήτημα ουδόλως προσήχθη καθ’ όσον και αντιδράσεις υπήρξαν και την υπόθεσιν δεν ενίσχυσαν οι βουλευταί Μεσσηνίας.

Οπωσδήποτε προχθές εκλήθησαν υπό του κ. Νομάρχου οι εκπρόσωποι της πόλεως (πρόεδροι σωματείων κ.λπ.) οίτινες αντήλλαξαν γνώμας επί της ως άνω τεθείσης βάσεως.

Ανακοινώσεις του κ. Νομάρχου
Κατόπιν των ως άνω πληροφοριών απετάνθημεν εις τον Νομάρχην, όστις είχε την καλωσύνην να μας βεβαιώση ότι όντως δεν θα παραλείψη επωφελούμενος της εν Αθήναις παραμονής του να μελετήση από της οικονομικής του πλευράς το ζήτημα του Νέδοντος. Επεβεβαίωσεν επίσης ότι αντήλλαξεν επί του προκειμένου γνώμας μετά των προέδρων των σωματείων, περιορίσθη δε εν τέλει να μας τονίση ότι το ζήτημα της οριστικής λύσεως του Νέδοντος είναι ζήτημα της πόλεως των Καλαμών και της αποφάσεως των κατοίκων της όπως το λύσουν.


ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΔΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Μαρτίου 1928
Δημοσιεύομεν αμέσως κατωτέρω άρθρον του κ. Ν. Δουβαρά επί του ζητήματος του ειδικού ταμείου Νέδοντος και της ριφθείσης ιδέας της ενισχύσεώς του δια φορολογίας των γεωργικών προϊόντων, ίνα καταδειχθή και άλλοθεν ότι είναι καιρός να ληφθούν σοβαραί και μελετημέναι αποφάσεις δια τον Νέδοντα:

Σε μία σύσκεψη των κ.κ. προέδρων των διαφόρων Σωματείων της πόλεως μετά του κ. Νομάρχου, προκειμένου να εκτεθούν αι απόψεις των σχετικώς με την οικονομικήν λύσιν του ζητήματος του Νέδοντος, ερρίφθησαν διάφοραι ιδέαι, ιδαιτέρως δε υπεστηρίχθη όπως τεθή ειδική φορολογία επί των γεωργικών προϊόντων, σύκων, σταφίδος κ.λπ., δια την ενίσχυσιν του ταμείου Νέδοντος.

Είναι πολύ λυπηρόν πράγμα, ότι οι κ.κ. πρόεδροι έλυσαν το οικονομικόν πρόβλημα του Νέδοντος χωρίς πονοκεφάλους και με το αζημίωτον, διότι απέρριψαν κατά την κοινήν αυτήν σύσκεψιν την πρότασιν όπως τεθή μία ανεπαίσθητος φορολογία επί των οικοδομών των Καλαμίων δηλαδή 0,25% επί της αξίας, ήτις θα ενίσχυεν ουσιαστικώς το ειδικόν ταμείον του Νέδοντος.

Αλλά έστω και αν η συζητηθείσα φορολογία των γεωργικών προϊόντων είναι μία απλή σκέψις και ζήτημα είναι κατά πόσον θα πραγματοποιηθή, εν τούτοις είμεθα υποχρεωμένοι να καταστήσωμεν προσεκτικόν τον αγροτικόν κόσμον.

Και ερωτώμεν τους προέδρους των εν Καλάμαις Σωματείων, ως και τον Νομάρχην, οίτινες εύρον πρόχειρον μαλλί για κούρεμα να φορολογήσουν δηλαδή τον αγροτικό κόσμο, προκειμένου να περισώσουν τας περιουσίας των από τον κίνδυνον του Νέδοντος, γνωρίζουν την σημερινήν οικονομικήν κατάστασιν αυτού του δυσμοίρου αγρότου;

Γνωρίζουν ότι ο αγρότης πληρώνει τα 4/5 της όλης φορολογίας, τα δε υπόλοιπα η προνομιούχος κεφαλαιοκρατική τάξις; Γνωρίζουν επίσης εκ πείρας τα αίτια της οικονομικής καχεξίας του εμπορίου;

Εάν εγνώριζον όλα αυτά θα εφρόντιζον να ανακουφίσουν τον αγροτικό κόσμο από κάθε νέα φορολογία και όχι δια να σώσουν τας ιδίας των περιουσίας να ζητούν σκανδαλωδώς να επιβαρύνουν τα προϊόντα του με νέας φορολογίας.

Το ζήτημα του Νέδοντος είναι καθαρώς τοπικόν και αφορά αποκλειστικώς τους Καλαμίους, ο αγροτικός κόσμος δεν θα δεχθή επ’ ουδενί λόγω να επιβαρυνθή με φορολογίας. Αρκετά πληρώνει χωρίς να ιδή έστω κάποια πρόοδο, κάποια οικονομική και κοινωνική ανακούφιση.

Το καλλίτερον που έχει να γίνη είναι να ζητήσουν αλλού την λύσιν του οικονομικού προβλήματος δια τον Νέδοντα. Ας σκεφθούν οι κ.κ. πρόεδροι να δείξουν περισσότερον την ιδικήν των οικονομικήν αρρωγήν παρά την του αγροτικού κόσμου, διότι δεν θα δεχθή ούτος ουδεμίαν απολύτως φορολογίαν, και θα αμυνθή με όλα τα νόμιμα μέσα.

Ν.Χ. ΔΟΥΒΑΡΑΣ


Η ΑΛΗΘΕΙΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Μαρτίου 1928
Το «ΘΑΡΡΟΣ» προκειμένου περί της υποθέσεως του Νέδοντος δεν υπεστήριξεν ιδικήν του ιδέαν. Υπεστήριξε σκοπιμωτάτην και εκ των πραγμάτων επιτακτικώς επιβαλλομένην ιδέαν του Νομάρχου Μεσσηνίας περί συστάσεως συμφώνως προς υφιστάμενον νόμον, ειδικού ανεξαρτήτου ταμείου δια τον Νέδοντα, όχι ως το υφιστάμενον ήδη, αλλά με πόρους τοιούτους ώστε να είναι δυνατόν να υπάρξη η υλική βάσις δια την ταχίστην λύσιν του ζητήματος.

Την ανεξαρτησίαν του ταμείου του Νέδοντος επίσης από της Λιμενικής Επιτροπής, την οποία θεωρεί σκόπιμον το «ΘΑΡΡΟΣ» και την εθεώρησεν ως τοιαύτην, την θέλουν και αι γεωργικαί οργανώσεις.

Ας μας επιτρέψη δε η συνάδελφος «Σημαία» να νομίζωμεν ότι όταν το ταμείον Νέδοντος προικοδοτηθή δια πόρων επαρκών, όπως φαίνεται επιθυμούσα η διοικητική αρχή του τόπου και όπως επιβάλλουν τα πράγματα, τότε ο χωρισμός από πάσης εξαρτήσεως της Λιμενικής Επιτροπής από του ταμείου Νέδοντος θα επιβάλλεται επιτακτικώτερον, διότι η υπόθεσις ολίγων χρημάτων δια την μισθοδοσίαν γραμματέως ή κλητήρος, δεν θα είναι σοβαρόν επιχείρημα, απέναντι των άλλων ουσιαστικών πλεονεκτημάτων τα οποία θα παρουσιάζη ο χωρισμός.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΝΩΜΑΙ
TO ZHTHMA TOY NEΔΟΝΤΟΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Μαΐου 1928
Κύριε Διευθυντά,
Δεδικαιολογημένον και το ενδιαφέρον και η ενασχόλησις των Καλαμίων πολιτών δια τον Νέδοντα, αλλά η ενασχόλησις ας μοι επιτραπή να φρονώ, ότι πρέπει να περιορίζεται εντός των συγγνωσών ορίων και της αρμοδιότητος εκάστου. Το όλον ζήτημα παρασκευάζεται υπό δύο μορφάς: το καθαρώς τεχνικόν επιστημονικόν και το οικονομικόν.

Δια το πρώτον ωμίλησαν ήδη υπευθύνως οι διασημότεροι των υδραυλικών Βελλιανίτης, Παγιαρόλα κ.λπ. και συνεπώς αι γνώμαι αναρμοδίων και ανευθύνων πρέπει χάριν της σοβαρότητος του ζητήματος να σταματήσουν.

Δια το δεύτερον και σοβαρώτερον πρέπει να ζητηθή η οικονομική συνδρομή όλων των Καλαμίων πολιτών δι’ υπομονής πάσης φορολογίας. Η ειδική επιτροπή κατά την προχθεσινήν της υπερτρίωρον συνεδρίασιν ησχολήθη με τους πόρους του ειδικού ταμείου του Νέδοντος και ευρέθη προ της κάτωθι πραγματικής καταστάσεως. Αποθεματικόν ληξάσης χρήσεως δύο περίπου εκατομμυρίων, εξ ων τα τρία τέταρτα υπόλοιπον της εκ τριών εκατομμυρίων πιστώσεως του Δημοσίου. Από το ποσόν τούτο διέθεσε εν εκατομμύριον 700 χιλ. δραχμάς περίπου δια την επείγουσαν και εντός του θέρους κατασκευήν δύο φραγμάτων (μπαράζ) και την εκσκαφήν τμημάτων της πεδινής κοίτης.

Έμεινε ελάχιστον ποσόν καλούμενον να εξυπηρετήση άλλας ανάγκας αναδασώσεως, φυλάκων κ.λπ.

Ετήσια έσοδα από μίαν ειδικήν φορολογίαν επί εξαγομένων προϊόντων 100 χιλ. δρχ. περίπου και μίαν εισφοράν του Δήμου εκ 12 χιλ. δρχ. ετησίως. Ουδεμία άλλη φορολογία, ουδείς άλλος πόρος, ούτε φόροι οικοδομών, ούτε επιτηδευμάτων, ούτε των ωφελουμένων γαιών.

Δια να εφαρμοσθή η μελέτη Παγιαρόλα, επάνω εις την οποίαν εξελίχθη μέχρι σήμερον και θα εξελιχθή πάσα ενέργεια της αρμοδίας επιτροπής, προϋπελογίσθησαν τον Μάρτιον 1923 δρχ. πέντε εκατομμύρια. Σήμερον η δαπάνη αύτη θα υπερβή τα 50 αν μη πλείονα εκατομμύρια. Δια να έχωμεν τα τελικά αποτελέσματα πρέπει και δια λόγους ακόμη οικονομικούς να εκτελεσθώσι συγχρόνως όλα τα έργα.

Δια να γίνη τούτο θ’ απαιτηθή εν δάνειον και προς εξυπηρέτησιν αυτού θα απαιτηθή εν πάγιον ποσόν εισφοράς δια φορολογίας τουλάχιστον δύο εκατομμύρια. Πώς θα εξευρεθή τούτο;

Η επιτροπή μετά μακράν συζήτησιν ανέθεσεν εις ειδικήν επιτροπήν επί των μελετών να υποβάλλη την έκθεσίν της μετά μελέτην των πραγμάτων εις ετέραν συνεδρίασιν εντός της προσεχούς εβδομάδος.

Ιδού το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίση μία συζήτησις.

Η ύπαιθρος Μεσσηνία υπέστη αγογγύστως πάσαν φορολογίαν δια τα υδραυλικά Παμίσου, χωρίς να ζητήση κανενός άλλου την οικονομικήν αρωγήν, και ήρξατο η εκτέλεσις.

Το ζήτημα του Νέδοντος ενδιαφέρει βιομηχανικήν, εμπορική, επαγγελματικήν και κοινωνικήν εν γένει Καλαμάτα μας. Το κράτος δεν είναι δυνατόν να μας συνδράμη ούτε πρέπει ν’ ατενίσωμεν και την ύπαιθρον χώραν. Και επομένως, υποχρεούμεθα ν’ αντιμετωπίσωμεν από τους ιδικούς μας πόρους το ζήτημα.

Η ειδική επιτροπή εις γενικάς γραμμάς έχει τα φορολογικά στοιχεία και έχει υπ’ όψιν της και την βοήθειαν και άλλων οικονομικών παραγόντων καθαρώς τοπικών, ώστε να καταλήξη εις ωρισμένα συμπεράσματα, αρκεί η συζήτησις να μη ξεφύγει εις ατομικότητας.

Μετά τιμής
ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος Λ. Επιτροπής