350 εκ. ευρώ σε νέες επιχειρήσεις με επιδότηση έως και 60%

350 εκ. ευρώ σε νέες επιχειρήσεις με επιδότηση έως και 60%

Την ερχόμενη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για την ενίσχυση νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των δράσεων «Επιχειρηματική Έναρξη» (ποσό συνολικής επιδότησης 190 εκ. ευρώ) και «Τουριστική Έναρξη» (160 εκ. ευρώ), συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027».

Παράλληλα, αναμένεται να «ξεκινήσουν» και τα προγράμματα τοπικής στόχευσης («Δίκαιη Ανάπτυξη» – Δήμοι: Τρίπολης, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Οιχαλίας). Για το πρόγραμμα (Δίκαιης μετάβασης») «Ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων» ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι 9.000.000 ευρώ (ποσό επιδότησης) και για το πρόγραμμα «Ίδρυση επιχειρήσεων και ενίσχυση νέων επιχειρήσεων» ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι 6.000.000 ευρώ (ποσό επιδότησης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Δικαιούχοι των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (όχι και της «Δίκαιης Μετάβασης») αναμένεται να είναι υπό ίδρυση ή και νέες επιχειρήσεις νέων επιχειρηματιών, αλλά ακόμα και επαγγελματιών (Πρόγραμμα: Επιχειρηματική Έναρξη», όπως θα ονομάζεται τελικά). Επίσης, υπό ίδρυση ή και νέες επιχειρήσεις τουρισμού (Πρόγραμμα: Τουριστική Έναρξη», όπως τελικά μετονομάζεται).

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της «Δίκαιης Μετάβασης» δικαιούχοι θα είναι υπό ίδρυση και νέες επιχειρήσεις, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όλα τα προγράμματα, όπως αναμένεται, θα έχουν προθεσμία υποβολής επιχειρηματικών φακέλων δύο περίπου μηνών (εάν δε δοθεί παράταση, ως είθισται, μάλιστα λογιζομένης και της υψηλής ζήτησης λόγω «άπνοιας» προγραμμάτων ΕΣΠΑ το τελευταίο διάστημα).

Επακριβώς οι λεπτομερείς προϋποθέσεις και οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), κυρίως εκείνων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ και της «Δίκαιης Μετάβασης»- γιατί οι ΚΑΔ Τουρισμού είναι συγκεκριμένοι- θα γνωστοποιηθούν από Δευτέρα, μαζί με τις Αναλυτικές Προσκλήσεις των προγραμμάτων.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Με βάση τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, η επιδότηση –υπό προϋποθέσεις- θα φθάνει ακόμα και το 55% (συνηθέστερη 50%) και για τα δύο προγράμματα ΕΣΠΑ και 70% για τα προγράμματα της «Δίκαιης Μετάβασης».

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τις βασικές προϋποθέσεις, που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα φύλλα, μπορείτε να τις δείτε στον Πίνακα του θέματος αυτού.

Όλες τις λεπτομέρειες θα έχουμε από Δευτέρα, όταν και θα δημοσιοποιηθούν οι Τελικές Προσκλήσεις (Οδηγοί Εφαρμογής) των προγραμμάτων.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ένα επενδυτικό σχέδιο (για όλα τα προγράμματα) δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

1. Δαπάνες για κτήρια και περιβάλλοντα χώρο

•Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

•Κτηριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων

2. Δαπάνες εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων

•Εξοπλισμός για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

•Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

•Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα

•Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός

•Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

•Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

•Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης

3. Δαπάνες λογισμικού

•Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

•Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

4. Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

• Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

•Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς “Software as a Service”, “cloud computing” ή άλλο παρεμφερές αυτού

•Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

•Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

•Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

•Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

5. Δαπάνες προσωπικού

6. Έμμεσες δαπάνες (7%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων (σε όλες τις δράσεις) θα γίνει με τη μέθοδο της «Συγκριτικής Αξιολόγησης». Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν και θα επιδοτούνται κατά σειρά αυτές με την καλύτερη βαθμολογία, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Τα σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν ορισμένες βασικές βαθμολογικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν, αφενός, με την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου (ιδιοκτησία ακινήτων, κατάλληλες χρήσεις γης, άδειες δόμησης κ.λπ.) και, αφετέρου, με την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων (εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής κ.λπ.).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος