Δήμος Τριφυλίας: Ματαίωσαν διαγωνισμό για ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμεΑ στα σχολεία

Δήμος Τριφυλίας: Ματαίωσαν διαγωνισμό για ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμεΑ στα σχολεία

«Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”» αποφάσισε η δημοτική Αρχή Τριφυλίας, στην 49η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΕΜ4ΩΗΕ-ΩΜ0, αναγράφεται ότι «Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε: το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Τα μέλη, αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο.

Η Ο.Ε., ήτοι οι αντιδήμαρχοι Δημήτριος Στιμπάκος, Αντώνιος Βλάχος, Νικόλαος Φρούσος και Αλέξανδρος Κουτρουμπής, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 1239/20-12-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3463/2006 και  3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα ότι «1. Ματαιώνει την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”. 2. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, για τον εν λόγω διαγωνισμό που ματαιώνεται θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6463.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2023. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 258/2023».

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών για το έργο, με προϋπολογισμό 143.983,18 ευρώ, ήταν η 17η Οκτωβρίου 2020 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε την 19η Οκτωβρίου 2020. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε οικονομικοί φορείς. Στις 31 Ιανουαρίου 2023 η Ο.Ε. συζήτησε το θέμα «Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες” και έλαβε απόφαση να καλέσει τον οικονομικό φορέα όπως υποβάλει διευκρινήσεις-αποδεικτικά στοιχεία και η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2023 (ΑΔΑ: 6ΓΓΝΩΗΕ-63Κ). Στις 28 Απριλίου 2023 η Ο.Ε. έλαβε, κατά πλειοψηφία, απόφαση στο θέμα «Κατάρτιση κι έγκριση Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας προς τη Γνωμοδοτική Διυπουργική Επιτροπή του Ν. 4412/2016 (παρ. 9 του άρθρου 73 όπως ισχύει), για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα Γαλάνη Ευάγγελου, προς απόδειξη της αξιοπιστίας του, ο οποίος συμμετέχει στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”» (ΑΔΑ: 65ΣΤΩΗΕ-ΥΘ2). Έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες, η δημοτική Αρχή Τριφυλίας, δια της Ο.Ε., αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”.


Του Ηλία Γιαννόπουλου