Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ 29ην εκπνεύσαντος μηνός εξερράγη πυρκαϊά εις την εν Αετώ και παρά την θέσιν «Κεφαλόβρυσος» οικίαν του Γρ. Μακαντάση, ήτις τη εγκαίρω επεμβάσει των αστυνομικών οργάνων και κατοίκων κατεσβέσθη. Εκ των ενεργηθεισών ανακρίσεων υπό του αστυνομικού σταθμάρχου Αετού, ενωματάρχου Σπ. Γιάννουκλα, διεπιστώθη ότι πρόκειται περί εμπρησμού. Ο ιδιοκτήτης της οικίας Γρηγόριος Μακαντάσης έθεσε πυρ εις την οικίαν του με τον σκοπόν να καύση ζώσαν την σύζυγόν του ήτις πάσχει εκ παραφροσύνης. Ούτος αφού κατέφερεν αλλεπάλληλα κτυπήματα επί της κεφαλής της, την έδεσε κατόπιν και, τέλος, έθεσε πυρ εις την οικίαν. Ο συλληφθείς κακούργος παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ ο Ευστ. Π. Πουλημένος επιστρέφων εκ του κυνηγίου εις την εν Αριοχωρίω οικίαν του δι’ ασήμαντον αφορμήν περιήλθεν εις έριδα μετά της υπηρετρίας του Σταυρούλας συζύγου Γ. Πρασίνου. Κατά την διαμειφθείσαν πάλην ο Πουλημένος επυροβόλησε κατ’ αυτής δια του δικάννου κυνηγετικού όπλου του άνευ όμως αποτελέσματος.

Η Αστυνομία προέβη αμέσως εις την σύλληψιν του Πουλημένου. Διαπιστωθέντος δε, ότι τελευταίως ο επιτεθείς εφέρετο σκαιώς προς την υπηρέτριάν του, δια να την εξαναγκάση να απομακρυνθή εκ της οικίας του και ούτω κατορθώση να μη καταβάλη τους μισθούς της αφού υπηρέτει επί μίαν πενταετίαν εις την οικίαν του, υπέβαλε κατ’ αυτού μήνυσιν και μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας τον παρέπεμψεν εις τον Εισαγγελέα.