Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν ο Αντ. Χατζηαντωνίου ετών 32 απήγαγεν εκουσίως την 17έτιδα  Αηδόνα Χριστοφορίδου. Οι αλληλοαπαχθέντες κάτοικοι αμφότεροι Καλαμών παρά την συνοικίαν «Ράχη» επέβησαν της πρωινής αμαξοστοιχίας με τον σκοπόν να εγκατασταθούν εις Αθήνας. Χάρις όμως εις την έγκαιρον ειδοποίησιν όλων των σταθμών  υπό του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος, κατορθώθη η σύλληψις των ερωτευμένων εις Ζευγολατιό. Διεπιστώθη ότι η Αηδόνα Χριστοφορίδου κατά την φυγήν της συναπεκόμισε 24 ομολογίες των 1000 δραχμών, επτά δακτυλίδια και εξ χιλιάδες εις μετρητά της αδελφής της Δέσποινας Χατζηϊωάννου. Εντός της σήμερον οδηγούνται εις τον Εισαγγελέα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εντός του παρά την οδόν Μεσσήνης καφενείου του Μπιρμπέλη ήλθον εις ρήξιν οι Εμμ. Αθανασόπουλος και Ιω. Δ. Παπαμικρούλης δι’ ασήμαντον αφορμήν, καθ’ ην ο δεύτερος ετραυμάτισε τον πρώτον δια σουγιά εις τον αριστερόν κρόταφον και ετράπη εις φυγήν. Ο δράστης συνελήφθη.

-ΚΑΤΑ τον λήξαντα μήνα Νοέμβριον απεβίωσαν εν τη πόλει μας εν όλω 37 άτομα εκ διαφόρων ασθενειών, εκ τούτων δε τα 22 ήσαν άρρενα και τα λοιπά θήλυ. Κατά τον αντίστοιχον μήνα του παρελθόντος έτους απεβίωσαν 39 άτομα, ήτοι δύο επί πλέον.