Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η εορτή του Αγίου Νικολάου εν τω φερωνύμω Ναώ ετελέσθη εφέτος μετά της συνήθους μεγαλοπρεπείας χάρις εις τας προσπαθείας των Επιτρόπων του Ναού. Της θείας ιερουργίας εχοροστάτησεν ο Σος Μητροπολίτης μετά πλειάδος ιερέων συμμετέχοντος και του πανοσιολογιωτάτου ιεροκήρυκος Ανδρώνη και του επί τούτω μετακληθέντος υπό των Επιτρόπων του ναού καλλιφώνου διακόνου της Μητροπόλεως. Αι εισπράξεις φαίνεται, ότι θα υπερβούν τας του παρελθόντος έτους.

-Ο εν τω Πανεπιστημίω Λυώνος Αθανάσιος Ηλ. Κροντήρης τελειόφοιτος της Ιατρικής Στρατιωτικής Σχολής Λυώνος κατά τας διδακτορικάς εξετάσεις της 23ης Νοεμβρίου ε.έ., ενώπιον των καθηγητών του Πανεπιστημίου Λυώνος ανηγορεύθη διδάκτωρ με τον βαθμόν άριστα μετά πολλών επαίνων και με την υποχρέωσιν να σταλή η διατριβή του εις όλας τας ιατρικάς σχολάς του κόσμου.

ΤΟΝ παρελθόντα δε Ιούλιον ενώπιον μικτής επιτροπής εκ καθηγητών της Ιατρικής και Νομικής και ενός μέλους της Κοινωνίας των Εθνών, έλαβε το δίπλωμα του υγειονολόγου. Το «Θάρρος» συγχαίρει ολοψύχως τους γονείς του και τον νεαρόν επιστήμονα, ευχόμενο ανωτέραν επιστημονικήν σταδιοδρομίαν.