Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας

Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας ενέκρινε ο Δήμος Καλαμάτας με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 368/2023, προκειμένου να υποβάλει εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως πρόταση για την πράξη «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών», στο πλαίσιο της από 03/04/2023 Πρόσκλησης με Κωδ. 05, Α/Α ΟΠΣ 1210, Α.Π. 807/03/04/2023 ΕΣΠΑ 2021-2027 της Ε.Υ.Δ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός, με τίτλο «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών».

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 1.108.118 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο
Αντικείμενο του έργου «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών» αποτελεί η έρευνα, ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη διαφύλαξη, τεκμηρίωση και καινοτόμο ανάδειξη τόσο της συλλογής αντικειμένων και τεκμηρίων (μέρος της οποίας θα εκτεθεί στο υπό υλοποίηση Μουσείο Εκκλησιαστικού Πολιτισμού Μητροπόλεως Μεσσηνίας) όσο και του πολιτιστικού αποθέματος της περιφέρειας Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Όλα τα αντικείμενα, τεκμήρια και μνημεία που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν, τεκμηριωθούν και αναδειχθούν μέσα από νέες τεχνολογίες ανήκουν στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενήσει μια σειρά από Web και App εφαρμογές και υποσυστήματα που θα έχουν ως σκοπό τη διαφύλαξη, επαυξημένη τεκμηρίωση και καινοτόμο ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού της αποθέματος και η ανάδειξή του με τη χρήση νέων, καινοτόμων τεχνολογιών αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των πολυάριθμων επισκεπτών που προβλέπεται να βρεθούν στο υπό υλοποίηση μουσείο της (διά ζώσης ή απομακρυσμένα) ή τα μνημεία εντός της περιφέρειας της μητρόπολης, στη δημιουργία ιστορικής ενσυναίσθησης, καθώς και στην προβολή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο του πολιτιστικού της αποθέματος, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί και αξιοποιηθεί επαρκώς.

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται επαρκέστερα μέσα από τις τρεις βασικές κατευθύνσεις:

1. Ανάπτυξη τοπικών δράσεων ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης και της επαφής με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της ΙΜΜ,

2. Ανάπτυξη δράσεων για την εξ αποστάσεως επαφή του κοινού με το πολιτιστικό απόθεμα της ΙΜΜ,

3. Δημιουργία υποδομών διαχείρισης του ψηφιακού αποθέματος της ΙΜΜ, τόσο με το υλικό που θα παραχθεί για τις ανωτέρω δράσεις όσο και με το υλικό από προηγούμενες δράσεις της ΙΜΜ προς αυτή την κατεύθυνση.

Το έργο αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας, και θα εξυπηρετήσει πρωτίστως τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων σχετικών δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη της ένυλης και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, μέσω των καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών θα συμβάλει στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των πολυάριθμων επισκεπτών της Μεσσηνίας, δημιουργώντας ένα πλήθος πολιτιστικών προϊόντων τα οποία θα συμβάλλουν στο πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο της Μεσσηνίας μέσω της τουριστικής τους αξιοποίησης.

Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης (υποβλήθηκε το Τεχνικό Δελτίο Πράξης) έγινε στις 29/12/2023 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Ο δε Δήμος Καλαμάτας, κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, πρόκειται να λειτουργήσει ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης, έως την οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.