Δήμος Τριφυλίας: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής ο Αντώνιος Βλάχος

Δήμος Τριφυλίας: Πρόεδρος Δημοτικής  Επιτροπής ο Αντώνιος Βλάχος

Άμισθος αντιδήμαρχος ο Σωτήριος Μπακούρος

Με την 75/2024 απόφαση δημάρχου Τριφυλίας, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια χθες το πρωί με ΑΔΑ: 6ΜΒ0ΩΗΕ-Φ7Η, ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Αντώνιος Βλάχος του Θεμιστοκλή ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Επίσης χθες το πρωί δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια ορθή επανάληψη της 72/2024 απόφασης δημάρχου Τριφυλίας με θέμα «Ορισμός αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», στην οποία αναγράφεται ότι στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Σωτήριο Μπακούρο, δεν παρέχεται αντιμισθία (άμισθος).
Η.Γ.