Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Δυτικής Μάνης

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Δυτικής Μάνης

Τους πέντε αντιδημάρχους με θητεία μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2025, τέσσερις έμμισθους και έναν άμισθο, όρισε ο δήμαρχος Δυτική Μάνης, Γεώργιος Χιουρέας.

Πρόκειται για τους εξής:

-Γεώργιο Βαβαρούτσο, καθ’ ύλην, έμμισθο, αντιδήμαρχο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αγροτικής Οδοποιίας, με τις εξής αρμοδιότητες: Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών. Των έργων αγροτικής οδοποιίας. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητάς του.

-Γεώργιο Γιατράκο, καθ’ ύλην, έμμισθο, αντιδήμαρχο Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητάς του.

-Τον Δημήτριο Χρηστέα, καθ’ ύλην, έμμισθο, αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Αθλητισμού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων, εξαιρουμένης της αγροτικής οδοποιίας. Των θεμάτων Αθλητισμού. Την τέλεση γάμων απουσιάζοντος του δημάρχου. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητάς τους.

-Γεώργιο Κομπότη, καθ’ ύλην, έμμισθο, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αβίας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αβίας, τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας και την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.

-Κωνσταντίνο Παπαμικρουλέα, άμισθο αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, με τις εξής αρμοδιότητες: Την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητάς του.

Να σημειωθεί πως οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Επίσης, τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο δήμαρχος. Όταν, δε, ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Δημήτριος Χρηστέας, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Γεώργιο Βαβαρούτσο.

Τέλος, οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δε δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.