Προγράμματα για μικρές οικοτεχνίες και αγροτική μεταποίηση

Προγράμματα για μικρές  οικοτεχνίες και αγροτική μεταποίηση

Με πριμ 80%

Προγράμματα Leader, μεταποίησης-εμπορίας του ΠΑΑ, ΕΣΠΑ και καθεστώς Αγροδιατροφής Αναπτυξιακού Νόμου συνθέτουν τα επενδυτικά εργαλεία που θα αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμα τους επόμενους μήνες, για όσους θέλουν να κάνουν το βήμα προς την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων ή να εκσυγχρονίσουν την υφιστάμενη επιχείρησή τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του agronews.gr.

Αναλυτικά:

Προγράμματα Leader: Αφορά στην ενίσχυση μεταποίησης για δαπάνες ύψους έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης θα κυμαίνεται κοντά στο 60% και θα μπορεί να φτάσει στο 80% στην περίπτωση των νέων σε ηλικία αγροτών. Οι επενδύσεις σε μεταποίηση θα είναι επιλέξιμες μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στο μεταποιητικό κλάδο αυτών.

Οι πρώτες προσκλήσεις αναμένονται αρχές του 2024.

Μεταποίηση-Εμπορία του ΠΑΑ: Για τον ερχόμενο Απρίλιο προγραμματίζεται η πρόσκληση του Μέτρου Αγροτικής Μεταποίησης ύψους 150 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο των διαχειριστικών αρχών. Επιλέξιμες θα είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και επενδύσεις από 400.001 έως και 5.000.000 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 50% και 65% στα νησιά.

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, προβλέπεται η προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 10%.

ΕΣΠΑ-Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑ∆ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να κυμαίνεται από ​40.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών και δύναται να προσαυξάνεται κατά: 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Αναπτυξιακός Νόμος-Καθεστώς Αγροδιατροφής: Στον Αναπτυξιακό Νόμο έχει υπάρξει ήδη μία πρόσκληση όπου κατατέθηκαν 330 αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια ύψους 483,5 εκατ. ευρώ. Αναμένεται, άγνωστο το πότε, ακόμη μία πρόσκληση που θα αφορά και στις επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.