ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Ερώτημα στην ΕΔΕΥΑ για ανάκληση έκπτωσης προέδρου Δ.Κ. Βρυσών

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Ερώτημα στην ΕΔΕΥΑ για ανάκληση  έκπτωσης προέδρου Δ.Κ. Βρυσών

Ερώτημα για γνωμοδότηση στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) αποφάσισε να απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας στο θέμα «Επί αιτήσεως του κ. Θ. Π. με θέμα “Ανάκληση του με αριθ. πρωτ. 51/09-01-2024 εγγράφου του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΔΕΥΑ Τριφυλίας”, με βάση το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος από το αξίωμά του ο πρόεδρος της Δ.Κ. Βρυσών από το Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Απόφαση

Στην απόφαση της ΔΕΥΑΤ με αριθμό 9/2024, που δημοσιεύθηκε χθες το πρωί στη Δι@υγεια, αναγράφεται: «Η Αν. Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΤ, δρ. Γεωργουσοπούλου Ιωάννα-Νεκταρία, εισάγοντας το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον λόγω του ότι ο κ. Θ. Π. κηρύχθηκε έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου Δ.Κ. Βρυσών του Δήμου Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, η οποία εκδόθηκε με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51/09-01-2024 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και συζητητέου. Συνέχισε λέγοντας: Στο όνομα του κ. Θ. Π., με κωδικό καταναλωτή 55-0460-000, εκδίδονται από το 2015 λογαριασμοί ύδρευσης, τους οποίους δεν αναγνωρίζει, αναφέροντας ότι η παροχή αυτή ουσιαστικά ανήκει στον αποθανόντα πατέρα του κ. Θ. Δ. του Π.

Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι ο κ. Θ. Π. είναι μόνιμος κάτοικος της Τ.Κ. Βρυσών και λαμβάνει κανονικά τους λογαριασμούς ΔΕΥΑΤ οι οποίοι αφορούν στην οικία του.

Κατόπιν τούτου, το λόγο πήρε το μέλος Δ.Σ., Παναγιωτοπούλου Χάιδω, η οποία διάβασε στο πλαίσιο της συνεδρίασης την υπ’ αριθμ. πρωτ. 199/25-01-2024 αίτηση του κ. Θ. Π. του Δ. Ανέφερε ότι ο αιτών χρεώνεται παροχή η οποία ανήκει στον πατέρα του, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ότι για την παροχή αυτή εκδίδεται λογαριασμός στο όνομά του. Επιπλέον, είπε ότι η παροχή αυτή πρέπει να εκκαθαριστεί και να παραγραφεί το χρέος λόγω 5ετίας. Πέραν τούτου, έφερε εις γνώσιν των παρευρισκομένων της συνεδρίασης την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6285/18-01-2024 (ΑΔΑ: 6Κ0ΕΟΡ1Φ-ΣΕΜ) Διαπιστωτική Πράξη Αυτοδίκαιης Έκπτωσης Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Βρυσών του Δήμου Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας από το αξίωμά του λόγω οφειλών, την αριθ. 4/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) (Ε’ Τμήμα) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50218/20-09-2018 Γνωστοποίηση της με αριθμό 4/2018 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για θέματα είσπραξης των εσόδων των ΔΕΥΑ.

Εν συνεχεία, η Αν. Γενική Διευθύντρια διάβασε ενώπιον των μελών του Δ.Σ. τη Γνωμοδότηση του κ. Ζυγούρη Πάνου, Νομικού Συμβούλου της ΕΔΕΥΑ (αριθ. πρωτ. 2840/16-03-2022), επί του ερωτήματος “Εάν για την παραγραφή οφειλών από τέλη προς τις ΔΕΥΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974) ή εκείνες του Αστικού Κώδικα και του ΚΠολΔ.”. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι απαιτήσεις των ΔΕΥΑ δε διέπονται, όσον αφορά τυχόν αποσβεστική προθεσμία ή την παραγραφή τους, από τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του α.ν. 344/1968, οι οποίες εφαρμόζονται για τα έσοδα των ΟΤΑ, αλλά υπάγονται στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 250, 251 και 253 του ΑΚ, η οποία άρχεται κατά τη λήξη του οικείου έτους εντός του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή τους. Για την περίπτωση του αιτούντος, η τελευταία φορά που εκδόθηκε λογαριασμός ήταν την 20ή Σεπτεμβρίου 2019, η οποίος ήταν εκκαθαριστικός και βεβαίωνε το συνολικό ύψος της οφειλής, ήτοι ΧΧΧ,ΧΧ ευρώ. Έκτοτε δεν εκδόθηκαν άλλοι λογαριασμοί, καθότι η υπηρεσία προχώρησε σε διακοπή λόγω χρέους. Λαμβάνοντας υπόψη τα προλεχθέντα και έπειτα από εκτενέστερη συζήτηση και κατάθεση όλων των απόψεων, συμφωνήθηκε ότι πρέπει να γίνει συγκεκριμένο ερώτημα στην ΕΔΕΥΑ. για γνωμοδότηση επί της αιτήσεως του κ. Θ. Π., ώστε να διευθετηθεί ο ορισμός του ως πρόεδρος Βρυσών».

Τελικά, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ αποφάσισε ομόφωνα ότι «εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για γνωμοδότηση στην ΕΔΕΥΑ, για τη διευθέτηση του θέματος του κ. Θ. Π. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2024».

Του Ηλία Γιαννόπουλου