Φραγμός… στην πολεοδομική αναρχία περιοχών της Μεσσηνίας

Φραγμός… στην πολεοδομική αναρχία περιοχών της Μεσσηνίας

Δημοπρατούνται το Μάρτιο οι μελέτες για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Το μεγάλο έργο σύνταξης των μελετών για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ), για περιοχές των Δήμων Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης και Δήμου Μεσσήνης, προκήρυξε χθες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με 2.808.333,16 ευρώ.

Οι μελέτες που θα συνταχθούν αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, τις Δημοτικές Ενότητες Αβίας και Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης και τις Δημοτικές Ενότητες Μεσσήνης, Πεταλιδίου και Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης.

Το έργο εντάσσεται στον τομέα των πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι μελέτες που θα συνταχθούν
Σύμφωνα με την περιγραφή στην προκήρυξη του έργου, σκοπός είναι η εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του καλλικράτειου Δήμου Καλαμάτας, στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αβίας και Λεύκτρου του καλλικράτειου Δήμου Δυτικής Μάνης και στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνης, Πεταλιδίου και Αίπειας του καλλικράτειου Δήμου Μεσσήνης, όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών.

Οι μελέτες που πρόκειται να συνταχθούν είναι οι εξής:

-Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021) και στο Παράρτημα αυτής

-Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από την ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017)

-Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ βάσει των όσων ορίζονται στην Υ.Α. 37691/12-09-2007 (ΦΕΚ 1902 Β’/ 2007) Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ, με προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του Ν4759/2020.

-Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΠΣ, βάσει των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ.140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15 2-2017). Μέσα στη μελέτη περιλαμβάνεται η Τοπογραφική Αποτύπωση σύμφωνα του Π.Δ. 696/74, του Ν4030/2011, του Ν4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και η Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη βάση των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 3).

Δημοπράτηση το Μάρτιο
Η εκτιμώμενη αξία είναι 2.808.333,16 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ανά κατηγορία μελέτης έχει ως εξής:

-Χωροταξικές Μελέτες 899.563.35 ευρώ

-Πολεοδομικές Μελέτες 1.023.078,53 ευρώ

-Περιβαλλοντικές Μελέτες 268.004,63 ευρώ

-Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες 314.667,70 ευρώ.

-Μελέτες Υδραυλικών Έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων 111.403,41 ευρώ

-Μελέτες Τοπογραφίας 167.405,79 ευρώ

Η προθεσμία υλοποίησης των μελετών είναι 28 μήνες και το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Β ́ τμήμα των προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές στο διαγωνισμό θα κατατεθούν έως τις 4 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την επόμενη ημέρα 5 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

**********

Τι είναι τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) έχουν θεσπιστεί για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους για περιβαλλοντική προστασία ή/και αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια καταρτίζονται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους.

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια μπορεί να καταρτιστούν και:

-για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές

-για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις, και

-σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε τυχόν έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το βασικό/κύριο οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται, ώστε να καταστεί η περιοχή επέμβασής τους κατάλληλη είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων είτε για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων.

Στην περίπτωση που η περιοχή μελέτης του ΕΠΣ περιλαμβάνει ολόκληρες Δημοτικές Ενότητες, μπορεί επίσης να καθορίζονται σε αυτές Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ).

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους, εντός της περιοχής επέμβασης.

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για όλα τα θέματα που ρυθμίζονται από Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και μπορούν να τροποποιούν τις ρυθμίσεις των εγκεκριμένων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Της Βίκυς Βετουλάκη