Μερικώς και υπό όρους εγκρίθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού μελέτες για την Περιστεριά

Μερικώς και υπό όρους εγκρίθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού μελέτες για την Περιστεριά

Για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου

Την απόφαση για την αρχιτεκτονική, γεωτεχνική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, στην Κοινότητα Μύρου Κυπαρισσίας, υπέγραψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού προχώρησε στη μερική έγκριση των προμελετών για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς.

Θολωτοί τάφοι

Οι όροι που έθεσε το υπουργείο με την απόφασή του είναι οι εξής:

-Ως προς τους θολωτούς τάφους:

1. Δεν εγκρίνονται οι προτάσεις στέγασης των τάφων 2 και 3, καθώς και αποκατάστασης χωμάτινου τύμβου πάνω από το αναστηλωμένο τμήμα του θολωτού τάφου 1, καθώς δεν υφίσταται επαρκής αρχαιολογική τεκμηρίωση τόσο ως προς τη χάραξη και το ύψος του περιβόλου όσο και ως προς τη μορφή του τύμβου και την κλίση των πρανών.

2. Να εκπονηθούν αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες στερέωσης και αποκατάστασης των τοιχωμάτων των τάφων.

3. Να εκπονηθεί υδραυλική μελέτη για τη συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από τα ταφικά μνημεία.

4. Με βάση τη γεωτεχνική μελέτη να διαστασιολογηθούν τα έργα αποφόρτισης των ωθήσεων που δέχονται τα τοιχώματά τους.

-Ως προς τον θολωτό τάφο 1:

1. Εγκρίνεται η τμηματική προσθήκη νέων χαμηλών τοίχων από αργολιθοδομή για την αναδιαμόρφωση του δρόμου του.

2. Εγκρίνεται η συμπλήρωση του λιθόστρωτου δαπέδου στην περιοχή του στομίου, στις περιοχές όπου έχει αφαιρεθεί, ενώ στο δάπεδο του δρόμου να εφαρμοστεί πατημένο χώμα με την απαιτούμενη κλίση για την απορροή των ομβρίων.

3. Για την εποπτικότερη κατανόηση του μνημείου να κατασκευαστεί νέο τεμάχιο από τεχνητό λίθο, το οποίο να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του στομίου. Να συμπληρωθεί ο μεσαίος έντονα θραυσμένος λίθος του ανωφλιού.

-Ως προς τους θολωτούς τάφους 2 και 3:

1. Να αντικατασταθούν οι λίθινες αντηρίδες με υποστηρικτικό μεταλλικό δικτύωμα, με δυνατότητα εφαρμογής δύναμης μέσω εμβόλων για τη διερεύνηση της αντίστοιχης δυνατότητας ανάταξης της τοιχοποιίας.

2. Να γίνει περιμετρική αποτόνωση της ώθησης των γαιών και αντικατάστασή της με αυτοφερόμενη επίχωση.

3. Να υπάρξει πρόβλεψη επικάλυψης της εκτεθειμένης οριζόντιας επιφάνειας των τοίχων με κονίαμα ή ανάκτηση (θυσιαζόμενη στρώση).

4. Η προτεινόμενη από τους μελετητές καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων των τοιχοποιιών τους δύναται να εφαρμοστεί μόνο σε τμήματα που έχουν καταρρεύσει και έπειτα από σχετική τεκμηρίωση και αρχιτεκτονική μελέτη. Η στερέωση και οι ανατάξεις τους που έχουν καταρρεύσει να γίνουν κατά το δυνατόν με αυθεντικό υλικό κατά χώρα.


Εγκαταστάσεις κοινού

-Ως προς τις προτεινόμενες διαδρομές, τις εγκαταστάσεις κοινού και το χώρο στάθμευσης:

1. Να διαστρωθεί μόνο η προτεινόμενη κύρια διαδρομή που εξυπηρετεί και ΑμεΑ, καθώς και το τμήμα της δευτερεύουσας από την αρχή του δρόμου του θολωτού τάφου 1 έως τα κτήρια εισόδου.

2. Να χρησιμοποιηθεί ενιαίο υλικό διάστρωσης στις διαδρομές και στο χώρο στάθμευσης.

3. Αναφορικά με τη χωροθέτηση των κτηριακών υποδομών και του χώρου στάθμευσης, προκρίνεται η επιλογή της προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης και η οργάνωσή τους νοτιότερα της επαρχιακής οδού.

4. Οι εγκαταστάσεις κοινού να προσαρμοστούν καλύτερα στις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους.

5. Να επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα των δικτύων (ύδρευσης και ηλεκτρικής ισχύος) πριν από το επόμενο μελετητικό στάδιο.

6. Η επιλογή ως προς την κατασκευή συγκροτήματος σηπτικής δεξαμενής και απορροφητικού βόθρου έναντι στεγανού βόθρου ως μέρος του συστήματος αποχέτευσης όσο και ως προς τη θέση αυτών, να γίνει σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

-Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου:

1. Να γίνει τακτοποίηση του διάσπαρτου οικοδομικού υλικού και αντίστοιχη μερική ή ολική κατάχωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, των ανοιχτών σκαμμάτων έπειτα από σχετική πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

2. Να εκπονηθεί μελέτη συντήρησης από συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης απόφοιτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογης ειδικότητας, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας που τηρείται στη ΔΣΑΝΜ, για το σύνολο των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του αρχαιολογικού χώρου, σε συνεννόηση με τη ΔΣΑΝΜ.

Της Βίκυς Βετουλάκη