Ο δήμαρχος Τριφυλίας προσλαμβάνει ειδικό συνεργάτη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ο δήμαρχος Τριφυλίας προσλαμβάνει ειδικό συνεργάτη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Έως 19/2 υποβολή δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων

Ειδικό συνεργάτη σε θέματα πληροφορικής – μηχανογράφησης, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρόκειται να προσλάβει ο δήμαρχος Τριφυλίας και προς τούτο εξέδωσε «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη».

Όπως αναγράφεται, ο δήμαρχος Τριφυλίας «γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για την επικουρία του δημάρχου Τριφυλίας σε θέματα πληροφορικής- μηχανογράφησης, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δε δύναται να υπερβαίνει τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Ειδικότερα, απαιτούνται:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους ΟΤΑ του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται

2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

3. Να έχουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων των OTA ή Ν.Π. των ΟΤΑ ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Αίτηση συμμετοχής. 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 4. Τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Πιστοποιητικό Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης. 6. Αποδεικτικά εμπειρίας όπως αναφέρεται παραπάνω. 7. Βιογραφικό σημείωμα. Η επιλογή θα γίνει από το δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών αρχομένης από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπική εφημερίδα, ήτοι από 15/2-2024 έως και 19/2/2024. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία 24500), τηλ. επικοινωνίας 2761360703-702, κατά τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και ηλεκτρονικά έως τις 23.59 της 19ης Φεβρουαρίου 2024 στη διεύθυνση: dimtrifylias@gmail.com, πάντα με ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής. Ανυπόγραφες αιτήσεις συμμετοχής δε θα γίνονται δεκτές».