Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΩΘΙ του χωρίου Αρμενίων ανευρέθη εκτεθειμένον αρτιγέννητον βρέφος θήλυ παραδοθέν εις τον πρόεδρον της κοινότητος, ίνα μεριμνήση δια την διατροφήν και φύλαξιν.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Φιγαλείας ενέκρινε την αύξησιν του φόρου επί των χοίρων τα 2/3 επί πλέον του ισχύοντος τακτικού, επί των αιγοπροβάτων το 1/3 επί πλέον του τακτικού και 4% επί των παραγομένων γεωργικών προϊόντων.

-ΧΘΕΣ το εσπέρας και ακριβώς την 8,40 εσημειώθη εις την πόλιν μας σεισμική δόνησις μικράς διαρκείας γενομένη αισθητή παρά πολλών.

-ΕΓΡΑΨΑΜΕΝ και άλλοτε ότι μεταξύ των μεταναστευτικών λιμένων δεν περιλαμβάνεται και ο λιμήν των Καλαμών. Συνεπώς απαγορεύεται η εξ αυτού μετανάστευσις. Το ζήτημα έχει σπουδαίαν σημασίαν δια την πόλιν μας από την οποίαν αφαιρείται εν προνόμιον δια να προστατευθούν άλλαι πόλεις. Νομίζομεν ότι πρέπει να κινηθή η προσοχή όλων των οργανώσεων δια να επιβοηθηθή το Εμπορικόν Επιμελητήριον εις τας σχετικάς του ενεργείας.