Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΛΗΦΘΗ χθες εις την Νομαρχίαν αναφορά της Κοινότητος Πηδάσου καθ’ ην αι Κοινότητες Πηδάσου, Πύλου και Μεσοχωρίου εψήφισαν την σύστασιν συνδέσμου κοινοτήτων προς εκτέλεσιν έργων οδοποιίας και δη προς κατασκευήν της αμαξιτής οδού της συνδεούσης τας κοινότητας ταύτας.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καλλιθέας επέβαλεν εις πάντας τους κατοίκους της περιφερείας της Κοινότητος 8ήμερον προσωπικήν εργασίαν προς αποπεράτωσιν των εκτελουμένων έργων.

-Ο πολιτευτής Οιτύλου Πέτρος Μαυρομιχάλης απέστειλε χθες εις τους εν Καλάμας φίλους του το κάτωθι επί λέξει τηλεγράφημα: «Τετάρτην πρωίαν κατέρχομαι Καλάμας αρχόμενος περιοδείαν μου». Πέτρος Μαυρομιχάλης.

-Η Διεύθυνσις του Εστιατορίου «Γαλλία» έχει την τιμήν να ανακοινώση εις την πολυπληθή πελατείαν της ότι εν τη μερίμνει της όπως εξυπηρετήση όσον το δυνατόν καλλίτερον αυτήν μετεκάλεσεν εξ Αθηνών τον γνωστόν εκεί και επί πολλά έτη εργασθέντα εις τα αριστοκρατικώτρα εστιατόρια αρχιμάγειραν Χαράλαμπον Πανεσόπουλον, όστις αναλαβών ήδη υπηρεσίαν υπόσχεται να ικανοποιήση το πλέον λεπτόν γούστον του μάλλον ιδιοτρόπου πελάτου με την ποικιλίαν και την εκλεκτικότητα των φαγητών.