Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ εκ δέκα ατόμων στερείται των πάντων. Η μόνη της περιουσία μία οικία που κατέπεσε. Δια την πτωχήν αυτήν οικογένειαν, η οποία πεινά, το «Θάρρος» μετά έγκρισιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ανοίγει υπέρ αυτής έρανον και παρακαλεί τους φιλανθρώπους να αποστείλωσι πάσαν συνδρομήν υπέρ αυτής ή εις τα γραφεία μας, ή απ’ ευθείας εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσσηνίας.  

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» υπέρ της εν λόγω οικογενείας προσφέρει δραχμάς 200, ως πρώτην εισφοράν.

ΥΠΟ τον τίτλον Στιλβωτήριον «Το Αθηναϊκόν», Αντ. Αθανασοπούλου & Περ. Κονταργύρη και κάτωθι του Δημαρχείου έκαμεν έναρξιν των εργασιών του νέον Στιλβωτήριον και Πιλοκαθαριστήριον.

Εν αυτώ καθαρίζονται υποδήματα, καστόρια παντός χρωματισμού.

ΤΑ στιλβώματα του Νέου Στιλβωτηρίου, αι αλλαγαί των χρωματισμών και τα καθαρίσματα εκτελούνται ταχύτατα δια των ανωτέρων μεθόδων. Περί των ανωτέρω θα πεισθώσιν όσοι ευαρεστηθούν να προτιμήσωσι το Νέον Στιλβωτήριον.