Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ χθες εις την Νομαρχίαν οι προϋπολογισμοί των Κοινοτήτων Νεοχωρίου και Σιδηροκάστρου. Τα έσοδα του προϋπολογισμού της πρώτης κοινότητος προϋπελογίσθησαν εις δραχ. 24.800 και τα έξοδα εις δρχ. 7.876 και του της δευτέρας εις δραχμάς 79.688 τα έσοδα και 75.710 τα έξοδα.

-ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες η επί των διατιμήσεων επιτροπή του Πρωτοδικείου Καλαμών εκανόνισε την τιμήν του μεν λευκού άρτου εις 8 και 45% δρχ., του δε πιτυρούχου εις 6 και 90% δρχ. κατ’ οκάν. Η ισχύς της ανωτέρω αποφάσεως άρχεται από σήμερον.

-Ο Φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών, του οποίου η δράσις είναι παγκοίνως γνωστή δια να επιτελέση το φιλανθρωπικόν του έργον, έχει ανάγκην χρημάτων. Νομίζομεν ότι πρέπει όλοι οι δυνάμενοι να προσφέρουν έστω και από το υστέρημά των, δια να ανακουφίζεται η βασιλεύουσα δυστυχία, η οποία μαστίζει την πόλιν μας.