Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Στην Προκήρυξη Σύμβασης Προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα και με χθεσινό δημοσίευμα του “Θ”, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης των οικισμών, αφού ο Δήμος Δυτικής Μάνης προγραμματίζει έργα ποιοτικής βελτίωσης και ανάπτυξης των δομών του και συγκεκριμένα την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών ύδρευσης.

Κύριος σκοπός είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης για εξασφάλιση της επάρκειας νερού, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Έτσι θα υπάρξει αποδοτική διαχείριση πόσιμου ύδατος, διαφύλαξη και  προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρωτίστως πρόληψη των κινδύνων για την υγεία των κατοίκων.

Άλλωστε, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την περίοδο 2021-2025 προβλέπονται δράσεις για την αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας, με έργα αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Από εκεί θα προέλθει και η χρηματοδότηση του έργου.