Στις 6 Μαρτίου η 1η λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας για τα πεπραγμένα του διμήνου

Στις 6 Μαρτίου η 1η λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας για τα πεπραγμένα του διμήνου

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με θέμα την πρώτη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, διαδικασία που προβλέπεται σε τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, πρόκειται να διεξαχθεί, τελικά, στις 6 Μαρτίου, στις 6.00 το απόγευμα, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και την 1η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00 μ.μ., στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Διοικητικών Δήμου Καλαμάτας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: c.aleksandrop@kalamata.gr.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπονται τα εξής:

-Το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

-H παράλειψη σύγκλησης στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της Δημοτικής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

-Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα  θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

-Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει, τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

-Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

-Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν απαιτείται απαρτία.
Α.Π.