«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Ιουνίου 1929: Εφόνευσε τον πατέρα του

«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Ιουνίου 1929: Εφόνευσε τον πατέρα του

Μία πατροκτονία που κρατεί εις συγκίνησιν την κοινωνίαν μας

Προχθές (εορτήν της Αναλήψεως) έλαβε χώραν τραγική πατροκτονία η οποία κρατεί εν συγκινήσει ολόκληρον την κοινωνίαν μας, παρ’ ης σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.

Εις την επί της οδού Παλαιολόγου οικίαν (πλησίον της συνοικίας Φραγκολίμνης), ο 25ετής Παναγιώτης Λιανός εφόνευσε τον πατέρα του Γεώργιον Λιανόν έμπορον ηλικίας 45 ετών, πυροβολήσας κατ’ αυτού πεντάκις εις την κεφαλήν εξ εγγυτάτης αποστάσεως.

Σχετικώς με τα αίτια της τραγικής ταύτης πατροκτονίας εγνώσθησαν εκ των γενομένων προανακρίσεων ας εκτελεί το Α΄ Αστυνομικόν τμήμα τα κάτωθι:

Ο φονευθείς έμπορος Γεώργιος Λιανός από πολλών ετών είχεν εγκαταλείψει την νόμιμον σύζυγόν του Ελένην και τον υιόν του και ήδη φονέα του, Παναγιώτην, και συνέζη παρανόμως μετ’ άλλης γυναικός διαμενούσης ήδη εν Αθήναις.

Η σύζυγος του φονευθέντος υπέβαλεν  εις το ενταύθα Πρωτοδικείον αίτησιν διαζυγίου. Το Πρωτοδικείον εξέδωκε προ ημερών απόφασιν δια της οποίας κατεδίκαζε τον Γεώργιον Λιανόν εις διατροφήν δια μηνιαίου ποσού της συζύγου του και του τέκνου του.

Ο καταδικασθείς εις διατροφήν Λιανός δι’ αιτήσεώς του παρεκάλεσε όπως το μηνιαίον ποσόν της διατροφής μετατραπή εις χρηματικόν ποσόν όπερ να καταβάλη εφ’ άπαξ. Το Δικαστήριον εδέχθη την αίτησίν του και ώρισε το εφ’ άπαξ ποσόν εις δραχμάς εκατόν χιλιάδας. 

Κατόπιν τούτου ο Γ. Λιανός συνέταξε συμφωνητικόν μετά της συζύγου του παραιτουμένης, δια την περίπτωσιν καθ’ ην θα ελάμβανε τας εκατόν χιλιάδας δραχμάς, πάσης άλλης αξιώσεως απορρεούσης εκ του δικαιώματος διατροφής όπερ είχε παρά του ανδρός της.

Κατόπιν της συμφωνίας ταύτης η Ελένη Λιανού και ο υιός της Παναγιώτης ανεχώρησαν εκ της οικίας της οδού Παλαιολόγου ένθα διέμενον μετά του Λιανού και εξεμίσθωσαν ετέραν οικίαν πλησίον του δικαστηρίου, την οικίαν Βλαντασοπούλου, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο Γεώργιος Λιανός θα εξεπλήρου τας αναληφθείσας δια του συμφωνητικού υποχρεώσεις.

Παρήλθον όμως ημέραι τινές και ο φονευθείς έμπορος όχι μόνον δεν συνεμορφώθη με την απόφασιν του δικαστηρίου και το συμφωνητικόν το οποίον υπέγραψε, αλλ’ ερωτηθείς σχετικώς ηρνήθη κατηγορηματικώς να καταβάλη εφ’ άπαξ το ποσόν των εκατόν χιλιάδων δραχμών δια διατροφήν της συζύγου του.

Τούτου ένεκα ο υιός του Παναγιώτης προχθές την πρωίαν μετέβη επιβαίνων αυτοκινήτου εις την επί της οδού  Παλαιολόγου οικίαν του πατρός του και τον παρεκάλεσε, εφ’ όσον δεν κατέβαλε το εφ’ άπαξ ποσόν της διατροφής, να επιτρέψη εις αυτόν και την μητέρα του να κατοικήσουν πάλιν εις την οικίαν.

Ο Γεώργιος Λιανός ηρνήθη κατηγορηματικώς και επεχείρησε να πετάξη ωρισμένας αποσκευάς τας οποίας έφερε μεθ’ εαυτού ο υιός του. Τούτου ένεκα επήλθε μεταξύ των συμπλοκή καθ’ην ο μεν πατήρ απεπειράθη να λάβη πέλεκυν δια να κτυπήση τον υιόν του, ούτος δε επυροβόλησε πεντάκις κατά του πατρός του δια περιστρόφου μάρκας αυστριακής και τον αφήκεν άπνουν.

Μετά την στυγεράν πατροκτονίαν ο Παναγιώτης Λιανός παρουσιάσθη αυθορμήτως εις το Α΄ Αστυνομικόν Τμήμα όπερ ενεργεί σχετικάς προανακρίσεις μετά το πέρας των οποίων θα παραπέμψη τον πατροκτόνον δια τα  περαιτέρω εις τον Εισαγγελέα.

Επί του πτώματος του Γεωργίου Λιανού διετάχθη νεκροψία.

Το εσπέρας ο πατροκτόνος ωδηγήθη εις τον Εισαγγελέα και εζήτησε προθεσμίαν δια να απολογηθή.

Δια της αναγνωσθείσης διαθήκης του ο Γεώργιος Λιανός απεκλήρωνεν εις την ουσίαν και το τέκνον του και την σύζυγόν του, διότι ως εγνώσθη άφησε 500 δραχμές εις την σύζυγον και 500 εις το τέκνον του.