«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1931: Ετραυματίσθησαν θανασίμως δύο άτομα και ελαφρώς εν

«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1931: Ετραυματίσθησαν θανασίμως δύο άτομα και ελαφρώς εν

Χθες περί την 7.30 νυκτερινήν σύμπασα η κοινωνία της Θουρίας ανεστατώθη εξ αφορμής ριφθέντων οκτώ πυροβολισμών εν μέση πλατεία της κωμοπόλεως. Οι κάτοικοι επί τω ακούσματι των πυροβολισμών, επανικοβλήθησαν, μόλις δε μετά παρέλευσιν τετάρτου της ώρας οπότε κατέφθασαν αστυνομικά όργανα και διεπίστωσαν περί τινός επρόκειτο, προσέτρεξαν και αυτοί εις τον τόπον ένθα ερρίφθησαν οι πυροβολισμοί δια να εύρουν εξαπλωμένα και πλεόντα εις το αίμα των τρία άτομα.

Δεν παρήλθον ειμή ολίγα λεπτά της ώρας και οι κάτοικοι επληροφορήθησαν περί τίνος επρόκειτο. Αι οικογένειαι Μιχαλοπούλων και Σκούρα είχον συμπλακή και είχον ανταλλάξει τους ανωτέρω πυροβολισμούς.

Ιδού ακριβώς τι έλαβε χώραν. Ο Πανάγος Μιχαλόπουλος 25 ετών συνεπλάκη μετά του Χαριλάου Σκούρα 27ετούς. Αμφότεροι κατά τινάς μαρτυρικάς καταθέσεις επυροβολήθησαν. Εκ των ριφθεισών σφαιρών ετραυματίσθη θανασίμως ο πρώτος εις την κοιλιακήν χώραν. Το τραύμα είναι διαμπερές. Αλλ’ εκ των αλλεπαλλήλων πυροβολισμών ετραυματίσθη σοβαρώς και ο 70ούτης εργάτης της ασβεστοκαμίνου του Μιχαλοπούλου Γεώργιος Καλομοίρης εξ Αρφαρών. Η σφαίρα εισήλθεν εκ των γλουτών και διελθούσα εκ της κοιλίας επροκάλεσε διαμπερές τραύμα. Η κατάστασις και τούτου είναι απελπιστική. Επίσης ετραυματίσθη τυχαίως και ο Θεμιστοκλής Κοντόπουλος εις τον αριστερόν μηρόν μάλλον ελαφρώς.

Πάντες οι τραυματισθέντες μετεφέρθησαν εις την ενταύθα κλινικήν του Μάντζαρη όπου και νοσηλεύονται. Ο Καλομοίρης υπέστη την 12ην νυκτερινήν εγχείρησιν αλλ’ ελάχιστοι ελπίδες διασώσεώς του υπάρχουν, όπως ελάχιστοι ελπίδες μη υποκύψεως εις το μοιραίον υπάρχουν και δια τον Σκούραν.

Η Αστυνομία Θουρίας ενεργεί ανακρίσεις, ευθύς δε αμέσως εκάλεσε και έλαβε πλείστας όσας μαρτυρικάς καταθέσεις. Πολλοί εκ των μαρτύρων δεν κατέθεσαν πράγματα διαφωτιστικά, ολίγοι δε βεβαιούν ότι εις την συμπλοκήν έλαβον μέρος και άλλα πρόσωπα, τα οποία λόγω του σκότους δεν κατόρθωσαν να αναγνωρίσουν.

Σχετικώς προς τα αίτια τα ωθήσαντα προς ανωτέρω εις την αιματηράν σύρραξίν των, επληροφορήθημεν ότι ταύτα οφείλονται εις λόγους τιμής.

Η ενταύθα Διοίκησις Χωροφυλακής πληροφορηθείσα το γεγονός απέστειλε αργά την νύκτα δύναμιν ανδρών προς προσωρινήν ενίσχυσιν του Αστυνομικού Σταθμού Θουρίας, ίνα ούτω προληφθούν τυχόν αντεκδικήσεις.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕIΣ ΤΗΝ ΘΟΥΡΙΑ
Ο ατυχής Καλομοίρης απεβίωσε χθες
«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Μαρτίου 1931
Σχετικώς προς όσα εγράφομεν χθες δια τα αιματηρά γεγονότα τα οποία εξελίχθησαν εις την Θουρίαν επληροφορήθημεν τα εξής: Ο 18ετής Πάνος Σκούρας, κατά τινάς είχε συνάψει ερωτικάς σχέσεις μετά της θυγατρός του Μιχαλοπούλου, τας οποίας ο τελευταίος είχε πληροφορηθή, πολλάκις δε συνέστησεν εις τούτον να μη διέρχεται εκ της οικίας του.

Κατά τους πολλούς όμως ο Π. Σκούρας παρηνώχλει την Μιχαλοπούλου, εντεύθεν δε το μίσος της οικογενείας ταύτης προς την οικογένειαν Σκούρα. Οπωσδήποτε τα αίτια των σκηνών οφείλονται εις λόγους ηθικής.

Προχθές περί την 7.30 ενώ ο 10ετής Π. Σκούρας διήρχετο της πλατείας της κωμοπόλεως επυροβολήθη αιφνιδίως, αλλά κατόρθωσε να αποφύγη τον κίνδυνον τραπείς εις φυγήν.

Εντός του καφενείου ευρισκόμενος ο αδελφός του πυροβοληθέντος Χαρίλαος Σκούρας επί τω ακούσματι των πυροβολισμών εξήλθε τούτου και κατηυθύνθη προς το μέρος ένθα ερρίφθησαν ούτοι.

Μόλις έφθασεν όμως εκεί εδέχθη ομοβροντίαν πυροβολισμών και τραυματισθείς θανασίμως κατέπεσεν αιμόφυρτος.

Εκ των ριφθεισών σφαιρών ως γνωστόν ετραυματίσθησαν και οι Καλομοίρης και Κοντόπουλος όλως τυχαίως.

Υπάρχουν πολλαί ενδείξεις μαρτυρούσαι ότι εις την συμπλοκήν έλαβον μέρος δύο Μιχαλόπουλοι, πατήρ και υιός.

Το ατυχές θύμα ο Καλομοίρης χθες την πρωίαν μετεφέρθη εκ της κλινικής του Μάντζαρη εις την κλινικήν του Κάρτσωνα, ένθα απεβίωσε την 3ην μεταμεσημβρινήν. Εξ άλλου και η κατάστασις του Χ. Σκούρα είναι εκτάκτως κρίσιμος, ενώ αντιθέτως η του Κοντοπούλου δεν εμπνέει ανησυχίας.

Ο Μιχαλόπουλος εξακολουθεί παραμένων ασύλληπτος.

Χθες την μεσημβρίαν ο Εισαγγελεύς μετά του ανακριτού του Α΄ τμήματος και του γραμματέως Ζήρα έλαβον τας καταθέσεις των τραυματισθέντων εις την κλινικήν ένθα ούτοι νοσηλεύονται. Εν τω μεταξύ υπό των Αστυνομικών Αρχών ελήφθησαν όλα τα μέτρα προς πρόληψιν τυχόν νέων παρομοίων σκηνών.