«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Ιουνίου 1929: Τα αίτια του προχθεσινού φόνου

«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Ιουνίου 1929: Τα αίτια του προχθεσινού φόνου

Αι ανακρίσεις, η κηδεία του θύματος κ.λπ.

Την προπαρελθούσαν νύκτα έξωθι του καταστήματος των ηλεκτρικών τροχιοδρόμων εξ ασημάντου αφορμής ο εισπράκτωρ της άνω Εταιρείας Παναγιώτης Πουλόπουλος εκ Λαγκαδίων  εφόνευσε τον συνάδελφόν του Γεώργιον Δεδούσην εκ Νεδούσης της Αλαγωνίας πλήξας αυτόν άπαξ δια φαλτσέτας άνωθι της καρδιακής χώρας. 

Το έγκλημα διεπράχθη υπό τας ακολούθους συνθήκας: Ο φονεύς το απόγευμα της ημέρας του εγκλήματος είχε φιλονικήσει μετά του φονευθέντος, διότι ο δεύτερος εβράδυνε να μεταβή εις αντικατάστασιν του πρώτου κατά την κεκανονισμένην ώραν της υπηρεσίας.

Εκ τούτου δε αντηλλάγησαν μεταξύ των βαρείαι φράσεις. Την νύκτα δε όταν το τελευταίον τραμ κατήρχετο ίνα μεταβή εις το εργοστάσιον, εισήλθεν επ’ αυτού και ο φονευθείς, όταν δε το όχημα εσταμάτησεν εντός του εργοστασίου επανελήφθη η φιλονικεία καταλήξασα εις συμπλοκήν, εις την οποίαν επεμβάντες οι παρευρισκόμενοι εις το εργοστάσιον υπάλληλοι κατόρθωσαν να τους διαχωρήσωσι και ν’ απομακρύνωσι τον φονέα, ο οποίος ηρνείτο ν’ αποχωρήση παρά τας προτροπάς των.

Εις το σημείον αυτό ο φονευθείς διαφυγών των χειρών των και αρπάσας εκ τινός φράκτου ξύλον επροχώρησε προς τον αντίπαλόν του, ο οποίος κρατών εις χείρας φαλτσέταν έπληξεν αυτόν άπαξ άνωθι της καρδίας.

Συνεπεία καιρίου τραύματος επήλθεν ακαριαίως ο θάνατος.

Ο φονεύς εγκαταλείψας την φαλτσέταν ετράπη εις φυγήν.

Χθες το εσπέρας ο φονεύς παρουσιάσθη αυτορμήτως ενώπιον του διοικητού του Α΄ τμήματος κ. Γυπαράκη.

Επί τόπου μετέβησαν ο διοικητής του α΄ τμήματος κ. Γυπαράκης μετά του ανθυπασπιστού κ. Βιργινίου και εύρον δε εγγύς του πτώματος την φαλτσέταν και το ξύλον.

Το πτώμα, μερίμνη της αστυνομίας, μετεφέρθη εις το πρώτο αστυνομικόν τμήμα. Γενομένης δε επ’ αυτού αυτοψίας       ανευρέθησαν εντός των θυλακίων του εν χρηματοφύλακον κενόν, δραχ. 334 εις διάφορα χαρτονομίσματα επί του θυλακίου του πανταλωνίου του, εν βιβλιάριον υγείας και εντός φακέλλου άνευ επιγραφής επιστολή γεγραμμένη δια μολυβδοκονδύλου περιέχουσα σκόρπια μαραμένα φύλλα ανθέων, η οποία απευθύνετο προς κάποιαν Κανέλλαν, η οποία του είχε εξεγείρει αίσθημα αγάπης. Εν τη επιστολή εκφράζεται ο προς αυτήν έρως του, ζητείται δε απάντησις αν και αυτή ανταποκρίνεται προς αυτόν.

Το πτώμα του ατυχούς αυτού νέου παρελήφθη υπό των ειδοποιηθέντων οικείων του και μετεφέρθη εις την οικίαν του αφ’ όπου και εκηδεύθη χθες το απόγευμα.

Επί του πτώματος ενηργήθη εντολή της αστυνομίας νεκροψία παρά του ιατρού κ. Κ. Βενιζέλου.

Εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως δεν αποδεικνύεται σαφώς αν ο φονευθείς πρώτος εκτύπησε τον φονέα δια του όπερ έφερε ξύλου. Το έγκλημα εξετελέσθη τόσον αστραπιαίως ώστε οι παρευρισκόμενοι να μην αντιληφθώσι σαφώς αν εκτυπήθη ο φονεύς.

ΠΩΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΝΕΥΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
-Επί των αιτίων του προχθεσινού φόνου
«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Ιουνίου 1929
Ο δράστης του προχθεσινού φόνου, ως και χθες εγράφομεν, παρουσιάσθη αυθορμήτως εις τον διοικητήν του α΄ αστυνομικού τμήματος.

Ο εν λόγω δράστης Παναγιώτης Πουλόπουλος εκ Λαγκαδίων απολογούμενος εν τη προανακρίσει εις τον Γυπαράκην κατέθεσεν, ότι ούτος μετέβη προς αντικατάστασιν του φονευθέντος εισπράκτορος ημίσειαν ώραν βραδύτερον της κεκανονισμένης, ήτοι την 7.30 εσπερινήν ώραν. Τούτο δε δυσηρέστησε τον φονευθέντα, ο οποίος εξεδήλωσε την δυσαρέσκειάν του δια την βραδύτητα νομίσας ότι αύτη εγένετο σκοπίμως.

Ως εκ τούτου δε αντηλλάγησαν μεταξύ των βαρείαι ύβρεις.

Ο φονευθείς αντί ν’ απομακρυνθή του οχήματος μετά την παράδοσιν της υπηρεσίας παρέμεινεν εν αυτώ καθ’ όλην την διάρκειαν της υπηρεσίας του φονέως, ακολουθήσας το όχημα μέχρι του εργοστασίου όπου μετεφέρθη τούτο μετά την πρώτην πρωινήν ώραν.

Η παραμονή του φονευθέντος εν τω οχήματι εγέννησεν υποψίας εις τον φονέα ότι η στάσις αύτη του συναδέλφου του δεν ήτο ευχάριστος αλλ’ ότι ούτος δια της παραμονής του εν τω οχήματι εκαραδόκει να εύρη ευκαιρίαν, ίνα λύση την διαφοράν του μετά του φονέως και η ευκαιρία αύτη του εδόθη άμα ως κατήλθον του οχήματος.

Πράγματι δε πλησιάσας αυτόν και λαβών προκλητικήν στάσιν του επετέθη πρώτος. Ούτω δε συνεπλάκησαν μεταξύ των κατά τοιούτον τρόπον, ώστε οι παρατυχόντες και επεμβάντες αμέσως υπάλληλοι της εταιρείας μετά κόπου κατόρθωσαν να τους διαχωρήσουν και άλλοι μεν εκ τούτων απώθησαν τον φονιά εις απόστασιν, άλλοι δε εκράτουν τον μαινόμενον φονευθέντα, ο οποίος ανθιστάμενος κατόρθωσε να διαφύγη των χειρών των αποσπάσας δε εκ τινός φράκτου ξύλον επετέθη κατά του αντιπάλου του.

Ο φονεύς τότε βλέπων τον αντίπαλον ερχόμενον ούτω κατ’ αυτού εξήγαγε την ην έφερε μεθ’ εαυτού φαλτσέταν, όταν δε τον επλησίασε και κατέφερεν ο φονευθείς κτυπήματα κατ’ αυτού δια του ξύλου, αυτός ταυτοχρόνως αμυνόμενος ενέπηξε την φαλτσέταν επί του αριστερού μέρους του στήθους του αντιπάλου του. Ιδών δε να πίπτη ο φονευθείς επέταξε την φαλτσέταν από τας χείρας του και ετράπη εις φυγήν.

Ούτως αφηγείται το έγκλημα ο δράστης, την αλήθειαν όμως θα διευκρινίση η ανάκρισις προς ην παρεπέμφθη χθες την πρωίαν παραδοθείς εις τον Εισαγγελέα.

Η νεκροψία
Εκ της ενεργηθείσης υπό του ιατρού Βενιζέλου νεκροψίας αποδεικνύεται, ότι ο θάνατος επήλθεν εκ της ακατασχέτου εσωτερικής αιμορραγίας επελθούσης εκ του τραύματος το οποίον ήτο αρκετού βάθους.