«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Φεβρουαρίου 1929: Ο φόνος ενός αγροφύλακος εξ αιτίας των όρνιθων

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Φεβρουαρίου 1929: Ο φόνος ενός αγροφύλακος εξ αιτίας των όρνιθων

Χθες το απόγευμα και ακριβώς περί ώραν 4.30 εις την θέσιν «Άγιος Κωνσταντίνος» έξωθι της πόλεως και εκείθεν των στρατώνων, ο Γεώργιος Λαγινάς εφόνευσε τον αγροφύλακα της Κοινότητος Γιαννιτσανίκων Πέτρον Μαυροδιάκον.

Ως αφορμήν του εγκλήματος εχρησίμευσε το γεγονός ότι ο φονευθείς αγροφύλαξ έκαμε παρατηρήσεις εις τον δράστην διότι αι όρνιθες του τελευταίου επροξένουν ζημίας εις τα γειτονικά κτήματα.

Εις τας παρατηρήσεις ταύτας ο φονεύς εθυμώθη τοσούτον ώστε δράξας εκ της οικίας του το όπλον του επυροβόλησε και εφόνευσε τον ατυχή αγροφύλακα, όστις σημειωτέον ήτο και οικογενειάρχης.

Ο δράστης του φόνου μετά την πράξιν του ετράπη εις φυγήν, μη επιτευχθείσης εισέτι της συλλήψεώς του, παρά τας σχετικάς συντόνους ενεργείας της αστυνομικής αρχής.