«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Φεβρουαρίου 1929: Διπλούς φόνος -Και εις τον θάνατον μαζί

«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Φεβρουαρίου 1929: Διπλούς φόνος -Και εις τον θάνατον μαζί

Εις το χωρίον Άνω Ψάρι της Τριφυλίας εξετυλίχθη προχθές διπλούν έγκλημα το οποίον προς στιγμήν ανεστάτωσε το χωρίον απειληθείσης της τάξεως, η οποία απεσοβήθη τη εγκαίρω επεμβάσει της αστυνομικής αρχής.

Περί την 6ην εσπερινήν ώραν της προχθές η Δήμητρα θυγάτηρ Αλεξ. Πετροπούλου, μένεα πνέουσα μετά του συγχωρίου της Γεωργίου Σπυρ. Τσούτσια, αρνουμένου να ικανοποιήση την προσβληθείσαν παρ’ αυτού τιμήν της, επετέθη κατ’ αυτού δια μαχαίρας και τον ετραυμάτισε θανασίμως.

Ο τραυματισθείς παρά το θανάσιμον τραύμα αντεπιτεθείς κατά της ηρωίδος ερωμένης του κατόρθωσε να της αποσπάση την αιμόφυρτον μάχαιραν, την οποίαν ενέπηξεν επί του στήθους της, επελθόντος ακαριαίως του θανάτου της μεθ’ ο και ούτος υπέκυψεν εις το μοιραίον.