ΔΕΥΑΚ: Οι προδιαγραφές και η διαδικασία για την αγορά νέου ακινήτου

ΔΕΥΑΚ: Οι προδιαγραφές και η διαδικασία για την αγορά νέου ακινήτου

Έως 1.500.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της 

Σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά ακινήτου, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση.

Το ζήτημα της αγοράς ακινήτου συζητήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ (Τρίτη 26/3), όπου και αποφασίστηκε η έγκριση της διακήρυξης, ο ορισμός επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας (πρόεδρος ο δήμαρχος Καλαμάτας) και η εξουσιοδότηση του πρόεδρου της Επιχείρησης για την προκήρυξη της δημοπρασίας.

Προδιαγραφές
Σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας, το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

-Να βρίσκεται σε περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Καλαμάτας με οποιονδήποτε προσανατολισμό, σε σημείο που να εξυπηρετείται από μέσα μαζικής μεταφοράς και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από αυτό και να έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό επαρκούς πλάτους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση αυτοκινήτων σε αυτό.

-Το εμβαδόν του οικοπέδου πρέπει να είναι χίλια έως χίλια πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.μ. – 1.500 τ.μ.) ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση. Η συνολική ζητούμενη επιφάνεια του κτηρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον χίλια διακόσια έως χίλια πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (1.200 – 1.500 τ.μ.), συμπεριλαμβανομένων και των τετραγωνικών μέτρων σε περίπτωση που το κτήριο είναι ημιτελές. Η ύπαρξη υπογείου δύναται να προσμετράται στην ανωτέρω επιφάνεια υπό την προϋπόθεση ότι το υπόγειο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το 50% ως κύριος χώρος.

-Το ισόγειο του κτηρίου υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης με χρήση γραφείων και αποκλείονται τα κτίρια με πιλοτή.

-Θα πρέπει να υπάρχουν στον ακάλυπτο χώρο του οι ελάχιστες θέσεις στάθμευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική πολεοδομική νομοθεσία.

-Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια με χρήση κτηρίου γραφείων, ώστε στο κτήριο να δύναται να στεγαστούν νομίμως γραφεία της ΔΕΥΑΚ.

-Το ακίνητο πρέπει να πληροί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που απαιτούνται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χρήσεων, για τις οποίες προορίζεται και η διαρρύθμισή του πρέπει να εναρμονίζεται με τις λειτουργικές ανάγκες της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

-Το κτήριο θα πρέπει να έχει στατική επάρκεια ικανή προκειμένου να φιλοξενήσει χώρους για το προσωπικό της ΔΕΥΑΚ και το κοινό, επαρκείς χώρους για το προσωπικό και το κοινό, με πρόσβαση για ΑμεΑ. Να διαθέτει ανελκυστήρα σε όλα τα επίπεδα.

-Το ακίνητο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πρέπει να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντος ή σε περίπτωση που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

-Το ακίνητο κατά την ημέρα της δημοπρασίας όσο και κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πρέπει να είναι ελεύθερο νομικών βαρών (υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης) ή διεκδικήσεων, καθώς και οποιασδήποτε πράξης που μπορεί να επηρεάσει τη νομική κατάσταση του ακινήτου και απαλλαγμένο από κάθε είδους αμφισβήτησης και παντός πραγματικού ή νομικού ελαττώματος, κληρονομικού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, να μη βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές πάσης φύσεως περιλαμβανομένων των χρεών προς το δημόσιο ή τους ΟΤΑ, να μην οφείλει εισφορά σε γη ή σε χρήμα του Ν. 1337/83, να μην υπάρχουν πολεοδομικές εκκρεμότητες. Τυχόν αυθαίρετες κατασκευές, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης πρέπει να έχουν ρυθμιστεί.

Η διαδικασία
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ και να καταθέσουν τις προσφορές ενδιαφέροντος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ με απόφασή του ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτωση από την τιμή εκτίμησης του ακινήτου, από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών εκτιμητή ακινήτων. Η τελική προσφερόμενη τιμή του ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.