Εκτέλεση ελάχιστου ποσοστού ελληνικής μουσικής για ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Εκτέλεση ελάχιστου ποσοστού ελληνικής μουσικής  για ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού στους κοινόχρηστους χώρους

Ένα ιδιαίτερο μέτρο έρχεται να επιβάλει σε ξενοδοχεία, λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα και μέσα μαζικής μεταφοράς ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, επιβάλλει ελάχιστο ποσοστό ελληνικής μουσικής που θα πρέπει να εκτελείται και, μάλιστα, με πρόστιμα για όσους δεν τηρούν το μέτρο.

Ελάχιστο ποσοστό

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς».

Όπως παρουσιάζει αναλυτικά σε δημοσίευμα του το money-tourism, στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 45% του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

Μάλιστα, τα ξενοδοχεία και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα θα υποβάλουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης.

Αντίστοιχο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών κ.λπ. γίνεται υποχρεωτικό και σε καζίνο, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.

Οι χώροι

Οι χώροι των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του σχεδίου νόμου, αλλά και τι νοείται «ελληνόφωνο τραγούδι», έχουν ως εξής:

-Ως ελληνόφωνο τραγούδι νοείται το μουσικό έργο που συντίθεται από μουσική και στίχο, εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον της διάρκειάς του καταλαμβάνεται από κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην έννοια του ελληνόφωνου τραγουδιού περιλαμβάνεται και η ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνου τραγουδιού.

-Ως κοινόχρηστοι χώροι των καταλυμάτων νοούνται αποκλειστικά οι χώροι εισόδου, υποδοχής αυτών και οι ανελκυστήρες.

-Ως κοινόχρηστοι χώροι των εμπορικών κέντρων νοούνται αποκλειστικά οι χώροι στάθμευσης, οι διάδρομοι και οι λοιποί χώροι παραμονής των επισκεπτών, εξαιρουμένων των εμπορικών καταστημάτων και των λοιπών αυτοτελών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός αυτών.

Ποινές και πρόστιμα

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου ή του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Εντός δέκα ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις.

Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ο.Π.Ι., επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από 2.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από τη δυναμικότητα σε κλίνες του τουριστικού καταλύματος και την υποτροπή του παραβάτη.