Η ΚΕΔΕ παρουσίασε την πρότασή της για τη διαχείριση των υδάτων

Η ΚΕΔΕ παρουσίασε την πρότασή  της για τη διαχείριση των υδάτων

Η πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας πολιτικής ύδρευσης και αποχέτευσης, που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσιάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η πρόταση στηρίζεται σε μελέτη που εκπονήθηκε από κοινή επιστημονική ομάδα, ΚΕΔΕ – Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) – Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε διαβούλευση με τον Γ. Παπαναστασίου, β΄ αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ και τον Γ. Μαρινάκη, πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ, δήμαρχο Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρθηκε, η πρόταση θα κατατεθεί άμεσα στην πολιτική ηγεσία των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Ύδρευσης (ΡΑΑΕΥ), εν όψει των επικείμενων αλλαγών του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδάτων.

«Η Αυτοδιοίκηση, συνεπής στη δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στην κυβέρνηση να καταθέσει τη δική της ολιστική πρόταση για τη διαχείριση των υδάτων, την τήρησε. Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προχωρά στην κατάθεση, ως βάση συζήτησης και ολοκληρωμένης πρότασης – νομοθετικής ρύθμισης για επιτυχία του εγχειρήματος. Αν από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει ειλικρινής διάθεση για ειλικρινή, γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, τότε θα έχουμε θετικά αποτελέσματα», τόνισε σχετικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Η πρόταση
Η πρόταση της ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας πολιτικής ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαμβάνει τις εξής βασικές επιλογές:

Η ΚΕΔΕ συμφωνεί με την ανάγκη διοικητικής μεταρρύθμισης του συστήματος των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ και Δήμων).

Ωστόσο, εκτιμά ότι αυτή πρέπει να έχει “ολιστικό” χαρακτήρα, δηλαδή να αφορά συνολικά τη δημόσια πολιτική ύδρευσης και αποχέτευσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να οδηγεί στην Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αυτής της δημόσιας πολιτικής, να τη συνδέει με τη δημόσια πολιτική άρδευσης και να την εντάσσει στην ευρύτερη δημόσια πολιτική διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού.

Επίσης, η ΚΕΔΕ εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση είναι αναγκαίο να στηρίζεται στις αρχές της «εταιρικής σχέσης», της «επικουρικότητας» και της «εγγύτητας στους πολίτες» και ότι πρέπει να διατηρηθούν οι ΔΕΥΑ και οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των Δήμων, διότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους αποτελεί τοπική υπόθεση. Επιπλέον, εκτιμά ότι οι «οικονομίες κλίμακας» πρέπει να επιδιωχθούν με την αξιοποίηση των θεσμών διαδημοτικής συνεργασίας (κοινές υπηρεσίες, συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας).

Κατά συνέπεια, προτείνει να αντιμετωπιστούν οι εγγενείς αδυναμίες των μικρών ΔΕΥΑ και των Δήμων που έχουν δημοτική υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης, με τη νομοθέτηση της διαδημοτικής συνεργασίας στο νομαρχιακό επίπεδο με Κοινή Υπηρεσία και στο περιφερειακό επίπεδο με Διαδημοτική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔιαδΕΥΑ).

Τριετές πρόγραμμα

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι κλειδί για την επιτυχία της Μεταρρύθμισης είναι ένα τριετές Πρόγραμμα Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης, το οποίο υλοποιείται σε δύο Φάσεις, τη Φάση Α΄- Προπαρασκευής και τη Φάση Β΄- Εφαρμογής.

Το Πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό Κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου της Μεταρρύθμισης και η Φάση Προπαρασκευής να προηγείται της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μη βασίζονται σε “υποθέσεις εργασίας”, αλλά να διασφαλίζουν την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων και την επίτευξη συγκεκριμένων ρεαλιστικών στόχων.

Το τριετές Πρόγραμμα Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση των αναγκών και αποτίμηση, ανά Περιφερειακή Ενότητα, της διαχειριστικής ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος. Για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος προτείνεται εφαρμογή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων), καθώς και πρόγραμμα δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Ενίσχυση των ΔΕΥΑ με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ψηφιακή αποτύπωση των υποδομών (πηγές υδροδότησης, δίκτυα, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων) και αντιμετώπιση των διαρροών των δικτύων.

Επίσης, είσπραξη των οφειλών και μείωση του ΦΠΑ σε όλες τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.