Νικόλαος Ζαχαριάς, καθηγητής: Η αρχή της επιστημονικής του προσφοράς στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Ο Νικόλαος Ζαχαριάς προσελήφθη στις 31/08/2006, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έπειτα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, για την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/ Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ. 407/1980, προκειμένου να διδάξει το γνωστικό αντικείμενο Αρχαιομετρία.

Επαναπροσελήφθη στις 14/07/2007 με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έπειτα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, για την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ. 407/1980, προκειμένου να διδάξει το γνωστικό αντικείμενο Αρχαιομετρία.

Στις 08/05/2008, σε συνεδρίαση Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας υπό την προεδρία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητού Κωνσταντίνου Δημόπουλου, εξελέγη ομοφώνως ο Νικόλαος Ζαχαριάς στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητού και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαιομετρία», στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο Νικόλαος Ζαχαριάς είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1992), παρακολούθησε επιτυχώς μεταπτυχιακά μαθήματα του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος (1995) και απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (2000) με τίτλο: «Νέες τεχνικές για τον προσδιορισμό της ηλικίας κεραμικών και ασβεστολιθικών υλικών με θερμοφωταύγεια».

Ο Ν. Ζαχαριάς δίδαξε: α) στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο για τρία συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (1996-1999) εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία ΙΙ, 3ου εξαμήνου, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, β) στο ΤΕΙ Αθήνας για ένα ακαδημαϊκό έτος (2002-2003) ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα το μάθημα Μηχανική Τροφίμων Ι, 5ου εξαμήνου, της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας, γ) στο ΤΕΙ Πειραιά για έξι συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (2002-2008), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο μάθημα Χημική Τεχνολογία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 2ου εξαμήνου, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Γενικό Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, δ) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (2006-2008) ως Διδάσκων (Π.Δ. 407/1980) τα μαθήματα Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία (1ου εξαμήνου) και Ειδικά Κεφάλαια Αρχαιομετρίας-Εργαστήριο, (8ου εξαμήνου) του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών.

Έχει διδάξει και έχει επιβλέψει στα γνωστικά αντικείμενα: Αρχαιομετρία (θεωρία και εργαστήριο), συντήρηση μνημείων, ραδιομετρικές τεχνικές, φυσικοχημικές τεχνικές χρονολόγησης και χαρακτηρισμού υλικών, φυσικοχημεία, δοσιμετρία, χημική τεχνολογία και τεχνολογία περιβάλλοντος, μηχανική τροφίμων, χημικών/ορυκτολογικών αναλύσεων, τεχνικές θερμοφωταύγειας και οπτικής φωταύγειας.

Ο Ν. Ζαχαριάς είναι από το 2007 Ερευνητής Γ’ βαθμίδας (ανάλογη του Επίκουρου Καθηγητή) στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Ν.Π.Δ.Δ. με γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Ιδιοτήτων Κεραμικών και Άλλων Σύνθετων Υλικών Βιομηχανικού και Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος.

Ο Ν. Ζαχαριάς έχει συγγράψει μία μονογραφία και πλήθος δημοσιευμένων άρθρων. Κύριο χαρακτηριστικό των άρθρων του είναι η πολυμορφία και πρωτοτυπία προωθώντας νέες προσεγγίσεις στις μεθόδους χρονολόγησης με φωταύγεια, ενώ οι εφαρμογές του εφαρμόζονται σε ποικίλα περιβάλλοντα και υλικά (κλιβάνους, ιζηματογενείς αποθέσεις, αρχαιολογικές ανασκαφές, πειράματα προσομοίωσης, γυαλιά, διάφορα ορυκτά, σπήλαια, βυζαντινές εκκλησίες, κελύφη μαλακίων, δοσιμετρία υλικών και περιβάλλοντος).

Από το 2006 μέχρι σήμερα ο καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς προσέφερε τον εαυτό του θυσία για τους φοιτητές. Συνέγραψε πλείστα άρθρα και βιβλία και έγινε από τους σημαντικότερους Καθηγητές Πανεπιστημίου παγκοσμίως.

Ψηφίδες του έργου του: Οι πρωτοποριακές μέθοδοι έρευνας της επιστήμης της Αρχαιολογίας και της Αρχαιομετρίας. Η πάντοτε εμπνευσμένη με ακαδημαϊκό κύρος και γνώσεις διδασκαλία του. Η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και την διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημόσιου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια. Η περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων υποδομών κτηριακών και τεχνολογικών και κυρίως του εργαστηρίου Αρχαιομετρίας με διεθνή αναγνώριση. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων και συνεργασιών. Η ανάπτυξη δράσεων στην τοπική κοινωνία με στόχο την αποδοτική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η διεύρυνση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Διά βίου εκπαίδευση και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση). Η στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία σε επίπεδο πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Η κατοχύρωση της διαφάνειας, της διαχειριστικής επάρκειας και της κοινωνικής λογοδοσίας του Πανεπιστημίου.

Ο Άνθρωπος, ο Επιστήμονας Νίκος Ζαχαριάς αγάπησε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και κατέστη πρωτοπόρος στην Επιστήμη στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ζει στην καρδιά και στο ερευνητικό έργο των μαθητών του. Ο Νίκος δεν πέθανε, απλά καθεύδει.

Ιωάννης Π. Μπουγάς