Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η υποδιοίκησις Χωροφυλακής Μεσσηνίας αναφέρει εις την ενταύθα Διοίκησιν ότι ανευρέθη νεκρός εις τινά σταύλον ο επαίτης Παναγιώτης Μάναρης του Νικολάου, κάτοικος Μεσσήνης, ετών 75. Εκ της ενεργηθείσης ιατρικής αυτοψίας διεπιστώθη ότι απεβίωσεν εκ συγκοπής της καρδιάς.

-ΤΟ αστυνομικόν τμήμα Σελινούντος αναφέρει ότι προχθές ηυτοκτόνησεν εις το χωρίον Καλλιδόνα ο 24ετής Κωνσταντίνος Γ. Χριστοφιλόπουλος, αποκόψας δια ξυραφίου αμφοτέρας τας καρωτίδας του τραχήλου του. Διεπιστώθη ότι κατετρύχετο εκ νευρασθενείας και έπασχεν εκ φυματιώσεως.

-ΠΡΟΧΘΕΣ εις τα κρεοπωλεία συνεπλάκησαν δι’ ασήμαντον αφορμήν ο κρεοπώλης Βασίλειος Κατσαμπάνης μετά του Ιωάν. Πολίτη, χωροφύλαξ ευρεθείς εις τον τύπον του επεισοδίου, συνέλαβε τους θορυβοποιούς και τους ωδήγησεν εις το τμήμα.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Μάλτας υπέβαλεν εις την Νομαρχίαν τα πρακτικά της επαναληπτικής δημοπρασίας δια την επισκευήν του εκεί υδραγωγείου καθ’ ην ανεδείχθη τελευταίος μειοδότης ο Σαρ. Τριαντόπουλος.