Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η υποδιοίκησις Χωροφυλακής Κυπαρισσίας δια τηλεγραφήματός της προς την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής αναφέρει ότι προχθές το εσπέρας έλαβε χώραν εκεί διπλούς φόνος υπό τας ακολούθους συνθήκας.

Οι Κωνσταντίνος Γαλάνης και Νικόλαος Γαλάνης δια κτηματικάς διαφοράς, εις θέσιν «Γερανόλιμνα» εφόνευσαν δια περιστρόφου τον Αναστάσιον Ναυτόπουλον και τον παρεμβάντα να τους διαχωρήση Παναγιώτην Ηλιόπουλον. Η προς στιγμήν διασαλευθείσα τάξις απεκατεστάθη. Οι δράσται μετά την πράξιν των ετράπησαν εις φυγήν μη συλληφθέντες εισέτι.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ προχθές ο Γεώργιος Π. Παθουλάκης, κάτοικος Καλαμών ετών 22 σοβαντζής, διότι από δεκαημέρου παρέσυρεν εις την παρά την συνοικίαν Φυτειάς οικίαν του την 14έτιδα Ζωίτσα θυγατέρα Νικήτα Τουρλομούση και την διέφθειρεν εκουσίως της. Η μήτηρ της αποπλανηθείσης αντιληφθείσα το γεγονός ανεφέρθη εις το Α΄ αστυνομικόν τμήμα εις το οποίον, συλληφθείς, κρατείται ο διαφθορεύς, όστις προτίθεται να νυμφευθή την Τουρλομούση.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Βυδισόβης εψήφισεν πίστωσιν δραχμών 5.000 δια την εγκατάστασιν εκεί τηλεφωνικής συγκοινωνίας από Αετού εις Βυδίσοβα.