«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1929: Ματωμένος καρνάβαλος – Δυστύχημα εις Νησίον

«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Μαρτίου 1929: Ματωμένος καρνάβαλος – Δυστύχημα εις Νησίον

ΠΡΟΧΘΕΣ η αναχωρήσασα εντεύθεν την 3ην μ.μ. ώραν τοπική δια Νησίον αμαξοστοιχεία ήτο υπερπλήρης λόγω της εορτής του καρναβάλου, πολλοί δε ευρίσκονται έξωθι των βαγονίων. Άμα ως η αμαξοστοιχία διήρχετο την γέφυραν του Παμίσου ο έξωθι των βαγονίων ιστάμενος Αθ. Βάγκος εις μίαν απότομον στροφήν του εκτύπησεν επί της γεφύρας υποστάς καίριον επί του κρανίου τραύμα, κατέπεσε δε εις τον ποταμόν βυθισθείς.

Το πτώμα του ατυχούς νέου μετά επισταμένας ερεύνας ανευρέθη κάτωθι της γεφύρας, ανασυρθέν δε μετεφέρθη ενταύθα και ετοποθετήθη εις το Νεκροταφείον όπου εγένετο η νεκροψία.

Ο πνιγείς κατάγεται εκ Γεωργιτσίου, μόλις δε προ τετραημέρου είχεν αφυπηρετήση των τάξεων του Στρατού.

Κι άλλο δυστύχημα
Προχθές περί την 5ην απογευματινήν ώραν ο σωφέρ Γεώργιος Ευαγγ. Κόλιας εκ Σελίτσης οδηγών το φορτηγόν αυτοκίνητον του Κ. Πούπουζα εκ Νησίου, παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Ασπροχώματος επί της οδού Καλαμών – Μεσσήνης και παρά την σιδηράν γραμμήν, παρέσυρε την επί της αλλαγής της αλύσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Παρασκευήν σύζυγον Κ. Βλαχόγιαννη και ετραυμάτισε ταύτην σοβαρώς εις τον δεξιόν πόδα. Η ατυχής γυνή μετεφέρθη και νοσηλεύεται εις την ενταύθα κλινικήν του κ. Μάντζαρη.

Ο σωφέρ μετά την  πράξιν του αναπτύξας ταχύτητα ιλιγγιώδη ετράπη προς την πόλιν μας, εγκαταλείψας δε το αυτοκίνητον έξωθι της πόλεως εξηφανίσθη.