«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Απριλίου 1929: Ερρίφθη εις τας γραμμάς της αμαξοστοιχίας

«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Απριλίου 1929: Ερρίφθη εις τας γραμμάς της αμαξοστοιχίας

Χθες περί την 4ην μ.μ. ώραν ο εκ Σολακίου της Οιχαλίας 18ετής Ιωάννης Δ. Δημόπουλος, υπάλληλος του ενταύθα πιλοποιού κ. Παπαδοπούλου, έθεσε τέρμα εις την ζωήν του, ριφθείς εις τας γραμμάς της τακτικής αμαξοστοιχίας Καλαμών – Κυπαρισσίας όπου εύρεν οικτρόν θάνατον.

Εις τα θυλάκια του αυτόχειρος ανευρέθη επιστολή του ιδιόχειρος άνευ διευθύνσεως έχουσα επί λέξει ούτω: «Σεβαστέ μου πατέρα στο σημείον αυτό με έκανε να φθάσω ο Ντίνος του θείου και πιο ακόμη ο κουνιάδος σου ο Χρίστος. Εγώ πάου εκεί που δεν με ξαναβλέπετε. Και για μένα μη κλέει κανένας».

Επίσης επ’ αυτού ανευρέθησαν και 23 δραχμαί.

Ο υπομοίραρχος Διοικητής του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος κ. Σαργέντης Νικόλαος μετά το δυστύχημα έσπευσεν αμέσως επί τόπου προς ενέργειαν αυτοψίας, διατάξας συγχρόνως και την ενώπιόν του προσέλευσιν των εν τη επιστολή διαλαμβανομένων προσώπων προς πλήρη εξακρίβωσιν των αιτίων της αυτοκτονίας.

Εκ της ενεργηθείσης προχείρου προανακρίσεως προέκυψαν τα εξής: Ο οδηγός της αμαξοστοιχείας Γεώργιος Λούζης ουδόλως ευθύνεται δια το δυστύχημα, καθόσον ο αυτόχειρ, ως εξηκριβώθη, επέβαινε της αμαξοστοιχίας και ερρίφθη κάτωθι των βαγονίων ταύτης υπ’ αυτών διαμελισθείς και όχι της ατμομηχανής. Φέρει επιπροσθέτως κάταγμα εις την δεξιάν κροταφικήν χώραν.

Το δυστύχημα έλαβε χώραν πλησίον της οικίας Μπουλούκου, απεχούσης εκ Καλαμών 1 και 1/2 χιλιόμετρον.

Η σορός του αυτόχειρος μετεφέρθη εις το νεκροταφείον όπου σήμερον θα ενεργηθή νεκροψία επί του πτώματός του, ειδοποιήθησαν δε εγκαίρως υπό του ως άνω αστυνομικού τμήματος και οι γονείς του.