Υπογράφηκε από την Αποκεντρωμένη τροποποίηση για το Ριζόμυλος – Κορώνη

Υπογράφηκε από την Αποκεντρωμένη  τροποποίηση για το Ριζόμυλος – Κορώνη

Που περιλαμβάνει τη σήραγγα στον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου

Τροποποιήσεις που αφορούν στο οδικό έργο «Ριζόμυλος – Κορώνη», συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Τζάννε – Καλαμάκι που επισκέφθηκε  προχθές ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, υπέγραψε ο γενικός διευθυντής Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι οι εξής:

Τροποποιήσεις

Η χάραξη της επαρχιακής οδού Ριζόμυλος – Κορώνη στο τμήμα διέλευσης από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου, με κατασκευή υπόγειου έργου με τη μέθοδο της διάτρησης (σήραγγα), τροποποιείται σε μήκος περίπου 1,25 χλμ.

Η τροποποίηση αυτή αφορά στο τμήμα από τη Χ.Θ. 5+200 έως τη Χ.Θ. 6+450 της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης. 

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες σημαντικές τεχνικές μεταβολές:

-Ανακατασκευή οδού από τη Χ.Θ. 5+310.407 έως τη Χ.Θ. 5+643.44, σε μήκος 333,03 μ.

-Σήραγγα από τη Χ.Θ. 5+669.340 έως τη Χ.Θ. 5+935.00, σε μήκος 265,66 μ.

-Cut & Cover εισόδου από τη Χ.Θ. 5+643.44 έως τη Χ.Θ. 5+669.34, σε μήκος 25,9 μ.

-Cut & Cover από τη Χ.Θ. 5+935.00 έως τη Χ.Θ. 5+983.40, σε μήκος 48,4 μ.

-Cut & Cover εξόδου, από τη Χ.Θ. 05+983.40 έως τη Χ.Θ. 06+007.50, μήκους 24,10 μ.

-Κλείσιμο πρόσθετης λωρίδας από τη Χ.Θ. 6+241.175 έως τη Χ.Θ. 6+341.175, σε μήκος 100 μ.

-Κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κυκλικού κόμβου στη Χ.Θ. 6+190.

-Διαμόρφωση δύο δευτερευουσών κάθετων οδών. 

Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)».

Παράκαμψη Χαρακοπιού

Τροποποίηση σε υποτμήμα του τμήματος Γ του οδικού τμήματος από τη Χ.Θ. 22+220 έως τη Χ.Θ. 27+107.27 (παράκαμψη Χαρακοπιού) 

-Οριζοντιογραφική και υψομετρική τροποποίηση της χάραξης από τη Χ.Θ. 22+250 έως 22+400 για την απομάκρυνση της οδικής αρτηρίας από παρόδια κτίσματα

-Μετακίνηση του ισόπεδου κόμβου προς Χαρακοπιό από τη Χ.Θ. 22+260 στη Χ.Θ. 22+525, για τον περιορισμό του εύρους κατάληψης από τη διαμόρφωση της λωρίδας αριστερής στροφής και την απομάκρυνση από τις παρόδιες ιδιοκτησίες. Μετατροπή του ισόπεδου τρισκελούς κόμβου σε ισόπεδο κυκλικό

-Αλλαγή όλων των οριζοντιογραφικών καμπυλών με ακτίνα μικρότερη της ελάχιστης επιτρεπόμενης για ταχύτητα μελέτης VE=70Km/h σε εδάφη πεδινά και λοφώδη/ορεινά  αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων

-Νέες παράπλευρες οδοί στο τμήμα αλλαγής της χάραξης

-Επιμήκυνση παράπλευρης οδός κατά 300 μ. περίπου για την αποκατάσταση του θιγόμενου οδικού δικτύου και την εξασφάλιση πρόσβασης των ιδιοκτησιών

-Κατάργηση της παράπλευρης οδού (από την κάθετη οδό έως το τέλος της χάραξης) για τον περιορισμό των απαλλοτριώσεων, λόγω εξασφάλισης των προσβάσεων από το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο

-Επιμήκυνση παράπλευρης οδού κατά 500 μ. περίπου για την εξασφάλιση πρόσβασης των παρόδιων ιδιοκτησιών

-Επανασχεδιασμός του τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου περί τη Χ.Θ. 24+425 σε ισόπεδο κυκλικό

-Μετάθεση της Άνω Διάβασης της οδού ΚΟ29 για την αποφυγή απαλλοτρίωσης οικίας που ανακαινίσθηκε πρόσφατα

-Επιμήκυνση παράπλευρης οδός κατά 250 μ. περίπου για την αποκατάσταση του θιγόμενου οδικού δικτύου και την εξασφάλιση πρόσβασης των ιδιοκτησιών

-Τροποποίηση της χάραξης της εγκεκριμένης μελέτης από τη Χ.Θ. 25+200 έως τη Χ.Θ. 25+350 περίπου. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς το τμήμα της χάραξης περί τη Χ.Θ. 26+050 της αδειοδοτημένης μελέτης διέρχεται από περιοχή που εμφανίζει ερπυστικά φαινόμενα και η κατασκευή των προτεινόμενων τοίχων αντιστήριξης δεν είναι εφικτή. Η διέλευση του οδικού άξονα στη θέση αυτή απαιτεί πρόσθετες μελέτες και έρευνες για την παρακολούθηση του γεωλογικού φαινομένου και κατασκευή σύνθετων και πολύ δαπανηρών τεχνικών έργων (οπλισμένο επίχωμα ύψους 25-30 μ. σε θεμελίωση επί πασσάλων κ.λπ.) με πολλές δυσκολίες στην κατασκευή λόγω παρόδιας δόμησης (κτήρια κατάντη του υφιστάμενου πρανούς), ενώ η λύση γέφυρας δεν ευσταθεί για τεχνικούς λόγους

-Οριζοντιογραφική και υψομετρική τροποποίηση από τη Χ.Θ. 25+500 έως τη Χ.Θ. 27+100 για την απομάκρυνση της οδικής αρτηρίας από οικιστικά συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα του χρόνου εκπόνησης της αδειοδοτημένης μελέτης

-Επανασχεδιασμός του τρισκελούς ισόπεδου κόμβου προς Κορώνη σε ισόπεδο κυκλικό. 

Αδρανή υλικά

Με την τροποποίηση εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία κινητού συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών (σπαστήρας και κόσκινο). Η λειτουργία του έργου αυτού θα καλύψει τις ανάγκες σε αδρανή υλικά για την κατασκευή του οδικού έργου Ριζόμυλος-Κορώνη και συγκεκριμένα για την κατασκευή του υποτιμήματος Χ.Θ. 5+200 – Χ.Θ. 6+450 – διέλευση αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου της επαρχιακής οδού Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – έξοδος Καλαμακίου.

Η διάρκεια λειτουργίας του κινητού συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών θα είναι 7 μήνες. Οι παραγόμενες ποσότητες των αδρανών υλικών που θα προκύψουν από τη λειτουργία του συγκροτήματος ανέρχονται περίπου σε 50.000 m3.

Αρχαιολογικός χώρος

Τέλος η τροποποίηση περιλαμβάνει και τον παρακάτω όρο: «Επειδή στην ευρύτερη περιοχή υλοποίησης του έργου έχουν εντοπισθεί σημαντικές αρχαιότητες και επειδή το εν λόγω έργο απέχει μόλις 140 μ. από το μυκηναϊκό θολωτό τάφο του Χαρακοπιού (16ος /15ος αι. π.Χ.) και μόλις 90 μ. από εργαστηριακά οικοδομικά κατάλοιπα της Ρωμαϊκής Περιόδου, η έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι εκσκαφικές και λοιπές εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν με την άμεση και συνεχή επίβλεψη του απαραίτητου προσωπικού που θα προσληφθεί για το σκοπό με τη δημιουργία ειδικού υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.

Η υλοποίηση του υποέργου θα πραγματοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας».

Της Βίκυς Βετουλάκη