Ανατέθηκε η προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στη Μάνη

Ανατέθηκε η προμήθεια μονάδας  αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στη Μάνη

Προσωρινός ανάδοχος προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Δυτικής Μάνης αναδείχθηκε και η απόφαση επικυρώθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στην τελευταία της συνεδρίαση.

Το έργο, που κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Watera Ελλάς ΑΒΕΕ Συστημάτων Επεξεργασίας  Νερού» με ποσό προσφοράς 487.692 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με 496.000 ευρώ.

Το έργο
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, παραγωγής 1.000 κ.μ. την ημέρα πόσιμου νερού, για την υδροδότηση μέρους της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης. Επίσης, περιλαμβάνει τη διασύνδεση της μονάδας με τις λοιπές υποδομές της περιοχής.

Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε οικόπεδο στην περιοχή «Μέσα Ντολός» της Κοινότητας Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, πλησίον της ήδη λειτουργούσας γεώτρησης.

Η δε μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Δήμο Δυτικής Μάνης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Νερό στα χωριά
Κύριος σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης για εξασφάλιση της επάρκειας νερού, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Έτσι θα εξασφαλιστεί η αποδοτική διαχείριση πόσιμου ύδατος, η διαφύλαξη και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρωτίστως η πρόληψη των κινδύνων για την υγεία των κατοίκων.

Το σημείο που θα εγκατασταθεί η μονάδα βρίσκεται σε γήπεδο λίγο πριν από την είσοδο του Αγίου Νικολάου (Σελίνιτσα), ενώ το έργο θα λύσει το σημαντικό πρόβλημα υδροδότησης στα χωριά της Πλάτσας, στα Ρίγκλια, στο Νομιτσί, στον Άγιο Νίκωνα και τη Λαγκάδα.

Η δε εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι ο χρόνος παράδοσης του έργου θα είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Της Βίκυς Βετουλάκη