Διευκρινίσεις για τα ακίνητα στον αιγιαλό που γλιτώνουν την κατεδάφιση

Διευκρινίσεις για τα ακίνητα στον  αιγιαλό που γλιτώνουν την κατεδάφιση

Από το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο στις κτηματικές υπηρεσίες

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ενεργοποιεί τη διαδικασία αιτήσεων προς τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου για αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων ιδιωτών στη ζώνη του παλαιού αιγιαλού.

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με  όσα αναφέρει σε ρεπορτάζ του το «ecopress», προβλέπει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες για να κατοχυρώσουν τα εμπράγματα δικαιώματα επί του παλαιού αιγιαλού, ενώ δίνει εντολή στις Κτηματικές Υπηρεσίες Δημοσίου να διαγράψουν σε αυτές τις περιπτώσεις τους αιγιαλούς από τα βιβλία καταγραφής δημοσίων κτημάτων.

Εγκύκλιος στις Κτηματικές

Η ερμηνευτική εγκύκλιος προς όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες της χώρας, που εξέδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δίνει αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νέου νόμου 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 33).

Ο νέος νόμος (ν. 5092/2024)  για τον αιγιαλό και την παραλία προβλέπει ότι δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών που έχουν αποκτηθεί πριν από την 23η Απριλίου 2019 σε παλαιούς αιγιαλούς που ανήκουν στη δημόσια κτήση. Παλαιοί αιγιαλοί που έχουν καθορισθεί από την 23η Απριλίου 2019 μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 5. Ο ορισμός απάτητων παραλιών δε θίγει προϋφιστάμενα ιδιωτικά δικαιώματα επί των εκτάσεων παλαιού αιγιαλού που συνορεύουν με αυτές.

Η επίμαχη ρύθμιση της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νέου νόμου 5092/2024, που έρχεται να διευκρινίσει την εφαρμογή της η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει: «Ο καθορισμός ή επανακαθορισμός παλαιού αιγιαλού δε θίγει εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία έχουν κτηθεί ή αναγνωρισθεί δυνάμει συμβολαιογραφικού εγγράφου ή άλλου δημόσιου εγγράφου που συντάχθηκε σε χρόνο προγενέστερο του καθορισμού ή την κυριότητα και νομή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβασθεί στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».

Δύο προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, για να κατοχυρώσουν τα ακίνητά τους στον παλαιό αιγιαλό και να απαλλαγούν από κατεδαφίσεις, διοικητικές αποβολές κτισμάτων και εκκρεμείς αντιδικίες με το Δημόσιο, οι ιδιώτες πρέπει προσκομίζοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά προς τις Κτηματικές Υπηρεσίες να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

-Τα εμπράγματα δικαιώματα επί του παλαιού αιγιαλού πρέπει να έχουν κτηθεί ή αναγνωρισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο. Ως δημόσιο έγγραφο νοείται κάθε νόμιμος τίτλος που έχει εκδοθεί από φορέα του Δημοσίου.

-Ο χρόνος κτήσης ή αναγνώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων απαιτείται να είναι προγενέστερος του αρχικού καθορισμού ή του καθορισμού που θα γίνει για πρώτη φορά σύμφωνα με τον Ν. 5092/2024.

Με βάση τη νέα εγκύκλιο ανοίγει διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς τις Κτηματικές Υπηρεσίες, με προθεσμία που τρέχει ήδη από την ισχύ του ν. 5092/2024. Σχετικά αναφέρεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος για να κατοχυρώσει το δικαίωμά του θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, να προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα και να υποβάλει αίτηση για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νέου νόμου για τον αιγιαλό.

«Οι Κτηματικές Υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα προσκομισθέντα έγγραφα και διαπιστώσουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 12, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων κτημάτων, προκειμένου οι εγγεγραμμένοι στα βιβλία καταγραφής δημοσίων κτημάτων παλαιοί αιγιαλοί να διαγραφούν, εφόσον αποδειχθούν εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών», λέει η εγκύκλιος.

Διοικητικά μέτρα που εκδόθηκαν σε συνέχεια του αρχικού καθορισμού του παλαιού αιγιαλού και είναι σε ισχύ καταργούνται, εκτός από τις περιπτώσεις βεβαιωθέντων προστίμων, λέει η εγκύκλιος. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες μπορεί να γλιτώνουν τις κατεδαφίσεις και τις αποβολές, όχι όμως και τυχόν πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.