Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ 28η λήξαντος μηνός ο Κωνσταντίνος Π. Λαμπρόπουλος μετ’ άλλων εργατών εις την εν τη θέσει «Ξερικά» σταφιδάμπελον του εκ Βαλύρας Αναστασίου Μπόβη περιήλθε δι’ ασήμαντον αφορμήν εις έριδα μετά του Ευστ. Μέρμηγκα, παρ’ ου και εραπίσθη. Ο Λαμπρόπουλος οργισθείς ανεχώρησεν αμέσως, επιστρέψας δε περί την 11.30΄με ανά χείρας εμπροσθογεμές κυνηγετικόν όπλον επυροβόλησε κατά του Μέρμηγκα τον οποίον ετραυμάτισεν εις διάφορα του σώματός του μέρη. Ο δράστης δεν συνελήφθη.

-ΤΗΝ παρελθούσαν Παρασκευή ο εκ Μπελών του Καρβελίου Νικόλαος Χρυσομάλλης διατελών εν κραιπάλη μέθης απεπειράθη να πυροβολήση δια πιστολίου ασκόπως εκ της οικίας του χάρις διασκεδάσεως. Τούτον επεχείρησε να παραμποδίση η Αντωνία Κ. Χρυσομάλλη, το όπλον όμως εκπυρσοκροτήσαν τραυμάτισε ταύτην ελαφρώς εις την κοιλιακήν χώραν.

-Η εξ Αρμενιών 18ετις  Ευσταθία θυγάτηρ Ιω. Κανελλοπούλου τεκούσα εκ κλεψιγαμίας, προς απόκρυψιν του αίσχους της εξέθεσε το τεχθέν εις το πλησίον χωρίον Στασιό. Ανακαλυφθείσα όμως υπό της αστυνομίας συνελήφθη και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.