Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΦΙΚΕΤΟ άρτι εξ Αθηνών ένθα παρηκολούθησε τας τελευταίας μόδας η μοδίστα γυναικείων φορεμάτων δ/νίς Μαρία Δημητρίου Φρονίμου και ήρξατο των εργασιών της εν Μελιγαλά.

-ΧΘΕΣ το απόγευμα συνελθούσα εις το Νομαρχιακόν κατάστημα η Υγειονομική Επιτροπή υπό την προεδρίαν του νομαρχούντος διευθυντού του Διδάχου προέβη εις τον χαρακτηρισμόν των γυναικών του ελαφρού κόσμου αποβλέπουσα εις την υγείαν των κατοίκων της πόλεως.

-ΠΡΟΧΘΕΣ περί την ημίσειαν μεταμεσονύκτιον ώραν ο εν Θουρία Κουρεύς Αθ. Π. Χωραΐτης μετ’ άλλων διετάρασσον την κοινήν των κατοίκων ησυχίαν, εις γεγομένην δε παρατήρησιν υπό των αστυνομικών οργάνων εξύβρισε και ηπείλησε ταύτα δι’ αναρμόστων φράσεων. Τα αστυνομικά όργανα προέβησαν εις την σύλληψιν τούτου και παρέπεμψαν εις τον εισαγγελέα μετά της μηνύσεως.

-ΕΙΣ το ξενοδοχείον φαγητού του Ψώνη (οδός Μεσσήνης παρά την κεντρικήν γέφυραν της πλατείας) το κρέας η μερίς (εντράδες, ψητό) τιμάται δραχμάς 10. Ανάλογος εκπεσμός υπάρχει και δια τας λοιπάς μερίδας τροφίμων, άτινα κατασκευάζονται με αγνά υλικά. Επισκεφθήτε το ξενοδοχείον φαγητού δια να πεισθήτε. Επίσης εις το αυτό ξενοδοχείον υπάρχει ρετσίνα μοναδική δια την Καλαμάτα.