Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 9ην νυκτερινήν ολόκληρος η συνοικία της οδού Φαρρών ανεστατώθη εξ αφορμής πρωτοφανών βανδαλισμών πέντε χωροφυλάκων εναντίον ενός μεθύσου. Κατά την ως άνω ώραν ο Ηλίας Παραγκίνης, εργατικός, διατελών εν μέθη και διερχόμενος εκ της οδού Φαρρών όπως κατευθυνθή εις την οικίαν του, εδέχθη αγρίαν επίθεσιν εκ μέρους τριών αστυνομικών, διότι ο μέθυσος αυτός δεν τους «ηκολούθησε μέχρι του κρατητηρίου» όπου εσκόπουν να τον μεταφέρουν.

Ο Παραγκίνης παρ’ όλον ότι διετέλει εν κραιπάλη, εν τούτοις κατά τας διαβεβαιώσεις των οικούντων εν τη οδώ Φαρρών οίτινες παρέστησαν αυτόπται και αυτήκοοι μάρτυρες, δεν παρεξετράπη μολονότι ωθείτο από τους αστυνομικούς βιαίως και εγρονθοκοπείτο.

ΟΙ ασυνήθεις και πρωτοφανείς βασιβουζουκισμοί των αστυνομικών εναντίον ανθρώπου τελείως αναισθήτου, δεχομένου αδιαμαρτυρήτως τα λακτίσματα και γρονθοκοπήματα, λόγω της θέσεως εις ην ευρίσκονται, πολύ ευλόγως εξήγειρε την κοινήν αγανάκτησιν του συγκενρωθέντος πλήθους, το οποίον απεδοκίμασε τους ανηλεείς αστυνομικούς δια γιουχαϊσμών. Εχρειάσθη δε η επέμβασις πολλών συμπολιτών δια να απαλλάξουν από τας χείρας των αστυνομικών τον δυστυχή εργατικόν, όστις εν αναισθησία με το σώμα «κατατσακισμένον» και την κεφαλήν καταμωλωπισμένην μετεφέρθη εις την οικίαν του.