Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΝΩΠΙΟΝ του κακουργιοδικείου της πόλεώς μας εξεδικάσθη χθες η υπόθεσις του εκ Καλλιάνων της Κορινθίας δημοδιδασκάλου Νικολάου Παπαγεωργίου, ετών 70, κατηγορουμένου επί βιασμώ πέντε μαθητών του και μιας μαθητρίας. Την 8ην νυκτερινήν το ορκωτόν δικαστήριον αποσύρεται εις σύσκεψιν όπου μετά πάροδον μιας ώρας επενέρχεται και αναγιγνώσκεται η απόφασις δι’ ης απαλλάσσεται ο κατηγορούμενος.

-ΤΗΝ προπαρελθούσαν νύκτα οι Κυρ. Ηλ. Καλογερόπουλος, Φιλ. Ιω. Αλεβιζόπουλος και Δήμος Π. Ρούφος, άπαντες μαθηταί και κάτοικοι Σιδηροκάστρου, απεπειράθησαν να διαρρήξωσι το εν Σιδηροκάστρω καφενείον του Ιω. Φ. Δημοπούλου, γενόμενοι όμως αντιληπτοί και καταδιωχθέντες συνελήφθησαν υπό των αστυνομικών οργάνων και εις την επομένην απεστάλησαν εις τον Εισαγγελέα.

-Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος απέστειλεν εις τον Φιλόπτωχον Σύλλογον Κυριών δραχμάς 3.000 χάριν των εορτών του Πάσχα.

-ΜΗ λησμονείτε, ότι τις λαμπριάτικες και νυφιάτικες κουλούρες ως και διάφορα κουλουράκια, τσουρέκια κ.λπ. χάριν των εορτών μόνον εις το ειδικόν κουλουροποιείον του Κ. Σουρέα, οδός Αναγνωσταρά, δύνασθε να δώσητε τας παραγγελία σας.  Επίσης προσεχώς άρχεται παρά του ιδίου η κατασκευή άρτου διαβητικού.