Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ το εσπέρας εν μέσω εκλεκτού κύκλου προσκεκλημένων αμφοτέρων των φύλων, ο αφιχθείς προ ημερών εις την πόλιν μας γνωστός Αθηναίος λογοτέχνης και δημοσιογράφος, Αρίστος Γαμπάνης, ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένο τρίτον αγοράκι του εκλεκτού μας συνεργάτου Πότη Ψαλτήρα, ονομάσας αυτό Δημήτριον Αρίστον. Εις τους ευτυχείς γονείς και τον ανάδοχον το «Θάρρος» εύχεται να τοις ζήσει ο νεοφώτιστος.

-ΣΥΝΗΛΘΟΝ χθες την πρωίαν εις σύσκεψιν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί διαφόρων ζητημάτων. Η σύσκεψις κατηναλώθη εις διαμαρτυρίας κατά των εκδικαστικών επιτροπών επί των φορολογικών υποθέσεων αίτινες όλως αναιτιολογήτως και άνευ εξονυχίσεως των δικαίων απόψεων των φορολογουμένων και των σχετικών υπομνημάτων των, λαμβάνουν ούτως ειπείν αυθαιρέτους αποφάσεις δια των οποίων αδικούνται καταφώρως οι φορολογούμενοι.

ΤΕΛΟΣ απεφασίσθη ο καταρτισμός επιτροπής εκ μελών του άνω συλλόγου, ήτις θα μελετήση το ζήτημα και θα συντάξη πόρισμα το οποίον θα ανακοινωθή εις την γενικήν συνέλευσιν του εν ολομελεία Εμπορικού Συλλόγου, δια την περαιτέρω στάσιν του και τα σχετικά διαβήματα εις τας οποία θα προβή παρά τοις αρμοδίοις.