Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΕΡΙ τας εσπερινάς ώρας της χθες αυτοκινητιστικόν δυστύχημα έλαβε χώραν έξωθι του Πεταλιδίου, χωρίς ευτυχώς να σημειωθή ανθρώπινον θύμα. Ούτω επιβατικόν αυτοκίνητον μάρκας «Σουτεμπάγκερ» οδηγούμενον υπό του ιδιοκτήτου του και σωφέρ Θ. Δραγώνα, πριν φθάση εις Πεταλίδιον ανετράπη εις μίαν καμπήν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ανατροπής υπήρξεν ο θρυμματισμός του αυτοκινήτου και ο ως εκ θαύματος ελαφρός τραυματισμός δύο εκ των επιβαινόντων, τα ονόματα των οποίων δεν κατορθώσαμεν να εξακριβώσωμεν λόγω του προκεχωρηκότος της ώρας.

Ο σωφέρ, αν αι πληροφορίαι μας έχουσι αληθείας, μετά το δυστύχημα παρουσιάσθη εις τον αστυνομικόν σταθμάρχην Πεταλιδίου αυθορμήτως, εις τον οποίον εξέθεσε τα του δυστυχήματος, ισχυρισθείς ότι τούτο ήτο μοιραίον και εγένετο άνευ υπαιτιότητος.

-ΧΘΕΣ περί την 10 και 10 νυκτερινήν εσημειώθη σεισμική δόνησις μετρίας εντάσεως και μικράς διαρκείας. Κατά τας πληροφορίας μας η δόνησις εγένετο αισθητή ως ισχυρά εις την Κόρινθον και ως μετρία εις Αθήνας, Πειραιά, Τρίπολιν. Ως φαίνεται το επίκεντρον του σεισμού θα ήτο εις τον Κορινθιακόν κόλπον.